r002

 

 

** พฤษภาคม 2561 **

 

ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประสงค์รับโอนข้าราชการตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ/ชำนาญการ 


ประกาศ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์


ประกาศ  เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) ในตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่


ประกาศ  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง มีความประสงค์รับโอนข้าราชการตำแหน่งนักบัญชี ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ตำแหน่ง (ระหว่างวันที่ 2 - 31 พฤษภาคม 2561)


ประกาศ  เรื่อง เลื่อนวันประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่


ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์


** เมษายน 2561 **

 

ประกาศ  กรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการของกรมส่งเสริมสหกรณ์


ประกาศ  กรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์


ประกาศ  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่


ประกาศ  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ


** มีนาคม 2561 **

 

ประกาศ  กรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์


ประกาศ  จังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง รับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ


ประกาศ  จังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐานสินค้า


ประกาศ  กรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์


 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


ประกาศ  กรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่


 ประกาศ  จังหวัดตาก เรื่อง รับสมัครพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


** กุมภาพันธ์ 2561 **

 

 ประกาศ  สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) มีความประสงค์รับโอนข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ และตำแหน่งนิติกร


 ประกาศ  กรมป่าไม้ มีความประสงค์รับโอนข้าราชการตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 2 ตำแหน่ง (ภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561)


** มกราคม 2561 **

 

 ประกาศ  สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มีความประสงค์รับโอนข้าราชการตำแหน่ง นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 16 อัตรา และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 2 ตำแหน่ง (ภายในวันที่ 31 มกราคม 2561)


 ประกาศ  จังหวัดบึงกาฬ เรื่อง รับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 


 ประกาศ  สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความประสงค์รับโอนข้าราชการมาดำรงตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา (ภายในวันที่ 31 มกราคม 2561)  


** ธันวาคม 2560 **

 

ประกาศ  ขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์


ประกาศ  กรมป่าไม้ มีความประสงค์รับโอนข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 4 อัตรา


ประกาศ  กรมควบคุมมลพิษ มีความประสงค์รับโอนข้าราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา


** พฤศจิกายน 2560 **

 

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ


ประกาศ ขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์


ประกาศ ขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์


ประกาศ ขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์


ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ


ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่องรับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ


ประกาศ ขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของกรมส่งเสริมสหกรณ์


ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ


ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ


ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ


** ตุลาคม 2560 **

 

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


ประกาศ กรมอุตุนิยมวิทยา ประสงค์รับโอนข้าราชการตำแหน่งนิติกรชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา


ประกาศ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ


 

** กันยายน 2560 **

 

ประกาศ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ


ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 2 ของพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (คนพิการ)


ประกาศ ขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับทุนรัฐบาล (ก.พ.) เพื่อบรรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ


ประกาศ  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนิติกรของกองการเจ้าหน้าที่


 

** สิงหาคม 2560 **

 

ประกาศ  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งนิติกร


 

ประกาศ  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนด เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (คนพิการ)


ประกาศ  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบเพื่อปรับระดับชั้นงานลูกจ้างประจำตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ระดับ ส2


ประกาศ  กรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ


ประกาศ  สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม มีความประสงค์รับโอนข้าราชการตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา


ประกาศ  สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม มีความประสงค์รับโอนข้าราชการตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา


ประกาศ  กรมป่าไม้ มีความประสงค์รับโอนข้าราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา


ประกาศ  กรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ สังกัดสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1


 

 

** กรกฎาคม 2560 **

 

ประกาศ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 


 ประกาศ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างประจำเข้ารับการทดสอบเพื่อปรับระดับชั้นงาน ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ระดับ ส2


 

** มิถุนายน 2560 **

 

ประกาศ  กรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ


ประกาศ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์


ประกาศ  กรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์


ประกาศ จังหวัดปัตตานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์


ประกาศ จังหวัดสุโขทัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์


ประกาศ  กรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


ประกาศ จังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์


ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ กรมชลประทาน 9 ตำแหน่ง 13 อัตรา


ประกาศ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์


 

** พฤษภาคม 2560 **

 

ประกาศ  ขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับทุนสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(สวก.) เพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ


ประกาศ  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (26/05/2560)


ประกาศ  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ (16/05/2560)


ประกาศ   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (11/05/2560) 


ประกาศ  กรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการของกรมส่งเสริมสหกรณ์


ประกาศ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์


 ประกาศ จังหวัดนครปฐม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป


 ** เมษายน 2560 **

 

 ประกาศ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์


ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ (25/04/2560)


ประกาศ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์


** มีนาคม 2560 **

 

ประกาศ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก. 1 อัตรา


ประกาศ  รายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกเพื่อไปปฏิบัติราชการประจำสำนักงานต่างประเทศ ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์


 ประกาศ  ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


ประกาศ  ประกาศกรมประมง เรื่องขยายกำหนดเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างกลเรือปฏิบัติการ


ประกาศ  รับสมัครข้าราชการไปปฏิบัติราชการประจำในสำนักงานต่างประเทศ (03/03/2560)


** กุมภาพันธ์ 2560 **

 

ประกาศ   บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (22/02/2560)


ประกาศ   รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 


** มกราคม 2560 **

 

ประกาศ   รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรุ้ความสามารถ ทักษะ และสมรรรถนะ กำหนดวันเวลาสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะ ครั้ง ที่ 1 ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 


ประกาศ   การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 


ประกาศ   การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์