วันที่ 6 มีนาคม 2563 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมทางไกล (Conference) เรื่อง “การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” พร้อมด้วย นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมเปิดโครงการฯ ณ ห้องประชุม 126 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร

โดยมี คณะวิทยากร จากสำนักการขัดกันแห่งผลประโยชน์ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มาให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย ผู้ตรวจราชการกรม ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ข้าราขการ ลูกจ้าง พนักงานราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมการอบรม และมีการถ่ายทอดสัญญาณไปยังหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อให้บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติราชการ นำไปสู่การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและค่านิยมการสร้างจิตสำนึกและเสริมสร้างจริยธรรมของบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ในการทำงานเพื่อส่วนรวม ยึดถือหลักจริยธรรมและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และป้องกันปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้น อันจะนำมาซึ่งปัญหาการทุจริตในการปฏิบัติราชการ และเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมรณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่สุจริต โปร่งใส ต่อไป