กองการเจ้าหน้าที่  กรมส่งเสริมสหกรณ์
 12  ถ.กรุงเกษม  แขวงวัดสามพระยา
เขตพระนคร  กรุงเทพฯ
อาคาร 1 ชั้น 5