• อุ่นไอรัก

ไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้ หากคุณเห็นหมวดย่อย เนื้อหาอาจอยู่ในนั้น

สิงหาคม 2561

 เชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ "ร่วมลงขัน ชวนกันไปทำนา" ประจำปี 2561

 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ผลการทดสอบลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ระดับ ส2 ส3 และ ส4  

 การส่งบุคลากรเข้าอบรมในโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน 

 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา (ระดับชำนาญการ 34 ตำแหน่ง) 

           mail  ด่วน!! ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งเค้าโครงผลงานที่ผ่านมา (เอกสารหมายเลข4) และข้อเสนอแนวคิด/วิธีพัฒนางาน (เอกสารหมายเลข5) ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2561  ทาง Email: panida_by@cpd.go.th


 

กรกฎาคม 2561

 ประกาศรับสมัครผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมา 

             ll  เอกสารหมายเลข 1 - 7 (ใหม่)                                          ll  ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือก    

             ll  ประกาศเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน (ใหม่)                 ll   การจัดกลุ่มตำแหน่ง

 sym 00456 ยกเลิกการรับสมัครตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ ระดับชำนาญการ ลำดับที่ 5 และ 6  >>รายละเอียด<<  

 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ

 ขอเรียนเชิญร่วมงานสัมมนา และนิทรรศการของ สพธอ. "Futuer Economy and Internet Governance: Big Change to Big Chance"

 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2561

 ขอเชิญเข้าร่วมงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติและการประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ 15

 การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง

 ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้าราชการที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรม

 แนวทางการรักษากลุ่มกำลังคนคุณภาพ (Talent Retention) ผ่านกลไกการปฏิบัติงานในโครงการเชิงยุทธศาสตร์/โครงการสำคัญระดับประเทศ (Policy Study/Work Team)

 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการนักบริหารยุทธศาสตร์ระดับกลาง/สูง

 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อรับทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบเพื่อปรับระดับชั้นงานตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ระดับ ส2 ส3 และส4


มิถุนายน 2561

 รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง "การแก้ไขปัญหาระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทยให้เป็นรูปธรรม"

          Link Download >>  http://library.senate.go.th/document/Ext14442/14442076_0005.PDF

 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการ Digital HR Forum 2018

 108 คำถาม พนักงานราชการ 2 

 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2561

 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 519/2561 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ

 ขอเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการ eGovernment Forum 2018

 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างประจำเข้ารับการทดสอบเพื่อปรับระดับชั้นงานตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ระดับ ส2 ส3 และส4 

                             แบบฟอร์มใบสมัคร      download folder2/ส3     download folder  ส4       

 โครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ (Strategist Development Program)

 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ในกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกที่จะเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ

 ขอเชิญแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น

 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา (ระดับชำนาญการ 7 ตำแหน่ง)

           mail  ด่วน!! ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งเค้าโครงผลงานที่ผ่านมา (เอกสารหมายเลข4) และข้อเสนอแนวคิด/วิธีพัฒนางาน (เอกสารหมายเลข5) ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2561  ทาง Email: panida_by@cpd.go.th


 

พฤษภาคม 2561

 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างประจำเข้ารับการทดสอบเพื่อปรับระดับชั้นงานตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ระดับ ส2 ส3 และส4 

                             แบบฟอร์มใบสมัคร      download folder2/ส3      download folder ส4       

 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 439/2561 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายเขตตรวจราชการและการตรวจติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงาน

 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา (57 ตำแหน่ง)

          mail  ด่วน!!ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งเค้าโครงผลงานที่ผ่านมา (เอกสารหมายเลข4) และหรือข้อเสนอแนวคิด/วิธีพัฒนางาน (เอกสารหมายเลข5) ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2561  ทาง Email: panida_by@cpd.go.th

 ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ

 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ

 โครงการอบรมทางไกล (Conference) เรื่อง “การป้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน” เอกสารบรรยาย 

การคัดเลือกนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561

     star 1915449 960 720  ส่วนภูมิภาค รวม สสพ.1 และ 2

                    เอกสารแนบ 1, เอกสารแนบ 2.1, เอกสารแนบ 2.2, เอกสารแนบ 3, เอกสารแนบ 4

     star 1915449 960 720  ส่วนกลาง ยกเว้น สสพ.1 และ 2

                    เอกสารแนบ 1, เอกสารแนบ 2, เอกสารแนบ 3, เอกสารแนบ 4

คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 400/2561 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน

 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 399/2561 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาการในตำแหน่ง

 การประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งต้้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น 

ข่าวประชาสัมพันธ์ HR News 

star 1915449 960 720หลักเกณฑ์คุณสมบัติผู้ที่จะเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ


 

เมษายน 2561

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาทางวิชาการเพื่อรำลึกถึงรองศาสตราจารย์ สุธีร์ ศุภนิตย์

ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกที่จะเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ในกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่องการเรียกผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (ทั่วไป) นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) นิติกรปฏิบัติการ (ทั่วไป) และนิติกรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้)

 ประกาศรับสมัครผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมา

             star 1915449 960 720  เอกสารหมายเลข 1 - 7(ใหม่)                                         star 1915449 960 720  ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือก (ใหม่)   

             star 1915449 960 720  ประกาศเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน (ใหม่)               star 1915449 960 720  การจัดกลุ่มตำแหน่ง

 โครงการพัฒนากำลังคนภาครัฐด้วยการเรียนรู้ทางไกลและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (HRD e-Learning)

 ประกาศรับสมัคร และ ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ข้าราชการเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) ประจำปี 2561

 ขอเชิญสมัครรับทุนฝึกอบรม IATSS Form รุ่นที่ 61 , 62 

 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา (ระดับชำนาญการ 5 ตำแหน่ง) 

          mail  ด่วน!!ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งเค้าโครงผลงานที่ผ่านมา (เอกสารหมายเลข4) และข้อเสนอแนวคิด/วิธีพัฒนางาน (เอกสารหมายเลข5) ภายในวันที่ 18 เมษายน 61  ทาง Email: panida_by@cpd.go.th

  ประกาศรับสมัคร การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งต้้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง จำนวน 3 ตำแหน่ง หากประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือกสามารถจัดส่งข้อมูลบุคคลผลงาน และรูปถ่าย จำนวน 8 ชุด ไปยังกองการเจ้าหน้าที่ โดยด่วนที่สุด ภายในวันที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 16.30 น. (สามารถ download แบบได้ที่ website กองการเจ้าหน้าที่)

 ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความคิดเห็นของ สำนักงาน ก.พ.

 ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561

 สำนักงาน ก.พ. ยกเลิกการสอบซ่อมวิชาภาษาอังกฤษ ในการสอบภาค ก. มีผลบังคับใช้ 1 มกราคม 2562 (ตามหนังสือ ว3/2561)

              007787 glossy black 3d button icon arrows last arrow down >คลิกดูรายละเอียด< 


มีนาคม 2561

การคัดเลือกเป็นครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 9

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ประเมินผลกระทบจากงานวิจัยอย่างไรให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด"

บันทึก เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับทรงคุณวุฒิ และระดับเชี่ยวชาญ ในกรมส่งเสริมสหกรณ์

   ระดับเชี่ยวชาญ  *** ประกาศหลักเกณฑ์  ***ประกาศรับสมัคร  ***รายละเอียดตำแหน่ง pdf   word   ***ใบสมัคร

 ขอเรียนเชิญร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง "นโยบายการบริหารการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน"

 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
ลงมา (ตำแหน่งว่าง 11 ตำแหน่ง และพิจารณาคุณสมบัติเกื้อกูล 3 ตำแหน่ง)
  

            mail  ด่วน!!ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งเค้าโครงข้อเสนอแนวคิด/วิธีพัฒนางาน (เอกสารหมายเลข5) ภายในวันที่ 25 มี.ค. 61  ทาง Email: panida_by@cpd.go.th   

เชิญชวนส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม"สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่"(ลูกไก่
</sp

ภาพกิจกรรม

 

นายสันทาน สีสา ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เป็นประธานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ กองการเจ้าหน้าที่ โดยที่ประชุมมีวาระเพื่อติดตามผลการดำเนินการปฏิบัติงาน แผนงาน/โครงการ ที่จะดำเนินการตั้งแต่เดือนมีนาคม - กันยายน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และการจัดการเรียนการสอนแบบ CPD Unit School ครั้งที่2/2561 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 55 คน ณ ห้องประชุมกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ ชั้น1 อาคาร3 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. Download 32x32

210561 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมทางไกล (Conference) เรื่อง “การป้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน” และแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยมีนายปรีชา แนบถนอม หัวหน้าฝ่ายป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชลบุรี เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุม 226 เมื่อวันที่ 21 พ.ค.61 Download 32x32
ประมวลภาพ 
250461 นายสันทาน สีสา ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ประธานเปิดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในการปฏิบัติธรรมตามแนววิถีพุทธฯ โดยพระสงฆ์
จากวัดไร่ขิง  ณ วัดไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม
เมื่อวันที่ 25 เม.ย.61  Download 32x32
180461 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็๋นประธานในพิธีเปิดงานวันผู้สูงอายุเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพฯ
เมื่อวันที่ 11 เม.ย.61  Download 32x32
270361

นายสันทาน สีสา ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ประธานเปิดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯณ โรงแรมนานาชาติ บางแสน จังหวัดชลบุรี ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง จังหวัดชลบุรี และศูนย์ศึกษาการพัฒนา
อ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี
เมื่อวันที่ 27 มี.ค.61  Download 32x32

8 12 2560

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 กองการเจ้าหน้าที่จัดประชุมคณะทำงานการจัดการเรียนการสอนแบบ CPD Unit School ครั้งที่ 1/2560 เพื่อพิจารณาการดำเนินการตามแนวทาง CPD Unit School กรมส่งเสริมสหกรณ์  โดยมี นายสันทาน สีสา  ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เป็นประธานคณะทำงาน ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพฯ

20 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ประจำปี 2560  ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน
ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ อัญเชิญองค์ผ้าพระกฐินพระราชทานนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดนรนารถสุนทริการาม มียอดรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,922,633 บาท
 Download 32x32
319ff947d1e8d3f27976610814ba3f98 XL นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
เป็นประธานในพิธีสมโภชองค์พระกฐินพระราชทาน
ประจำปี 2560 พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ
ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ ณ ห้องประชุม 126 
เมื่อวันที่ 31 ต.ค.60  Download 32x32
16 นายเชิดชัย  พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
เป็นประธานเปิดกิจกรรมร้องเพลงชาติไทย เนื่องใน
โอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย และมอบธงชาติ 
ให้แก่หน่วยงานกรม โดยนายสันทาน  สีสา ผู้อำนวยการ
กองการเจ้าหน้าที่ นำข้าราชการ ลูกจ้างประจำ
และพนักงานราชการ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
ณ สทส. เมื่อวันที่ 28 ก.ย.60  Download 32x32
d12fc2ba4cae84a5ddd14475d5a89895 XL ดร.วิณะโรจน์  ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
เป็นประะธานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุม
กรมส่งเสริมหสกรณ์ ชั้น 6 เมื่อวันที่ 26 ก.ย.60  Download 32x32
21151333 1564660480259369 272879622824471435 n

นายพิเชษฐ์  วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
"การพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กร เพื่อปรับเปลี่ยน
มุมมองและเพิ่มประสิทธิผลการปฏิบัติงาน" ของ 6
หน่วยงาน ณ สทส.และ
โรงแรม ดิ วารี จอมเทียนบีช
จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 25 ส.ค.60  Download 32x32

S 3965093 นายสันทาน สีสา ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
เป็นประธานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ
และพนักงานราชการของกองการเจ้าหน้าที่ เพื่อ
ติดตามผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2560 และประชุมคณะทำงานจัดการความรู้
(KM Team) ของกองการเจ้าหน้าที่
ณ ห้องประชุม 126 เมื่อวันที่ 11 ส.ค.60  Download 32x32
20638316 1914152482178122 3589623974782937756 n

นายสันทาน สีสา ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
บรรยายพิเศษในหัวข้อ "ด้านการบริหารงานบุคคล
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์" โครงการฝึกอบรม
หลักสูตร "พระราชบัญญัดิจัดซื้อจัดจ้างฯ" 
ให้แก่ข้าราชการทั่วประเทศ จำนวน 240 คน
ณโรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ 
เมื่อวันที่ 9 ส.ค.60  Download 32x32

20624440 1603807779638826 321679138 n นายสันทาน สีสา ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day
โดยมีข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ
กองการเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ กองการเจ้าหน้าที่
ชั้น 5 วันที่ 26 ก.ค.60
  Download 32x32
20292878 735699349958355 7508913803219406897 n นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
เป็นประธานในพิธีมอบเข็มที่ระลึกแก่ผู้ที่บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา
28 กรกฎาคม 2560  ณ ห้องประชุม 126  วันที่
26 ก.ค.60  Download 32x32
20292936 734078406787116 3285031790881370723 n ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหา
วชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560
โดยมีคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุม 126
วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 Download 32x32
20258089 734169113444712 8218244814918315219 n นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานเปิดโครงการเสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ :สำนึกข้าราชการไทยไม่โกง โดย สนง.กพ. ร่วมกับ กษ. โดยมี นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์พร้อมด้วยคณะทำงานฯ (ศปท.) ของกรมส่งเสริมสหกรณ์เข้าร่วมโครงการ ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กทม. เมื่อวันที่
24 กรกฎาคม 2560  Download 32x32
20106501 728824117312545 2851631249505390081 n นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) กรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อติดตามและขับเคลื่อนแผนงานงบประมาณ 2560 พร้อมหารือเพื่อกำหนดมาตรการฯ การต่อต้านและปราบปรามการทุจริตของ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ ห้องประชุมชั้น 6 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เมื่อวันที่ 17 ก.ค.60 Download 32x32
18664705 691168594411431 8441091756544690313 n นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
“การเสริมสร้างสุขภาพที่ดี”แก่บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์
ณ เดอะเลกาซี่ ริเวอร์แคว รีสอร์ท อำเภอด่านมะขามเตี้ย
จังหวัดกาญจนบุรี  เมื่อวันที่ 25 พ.ค.60  Download 32x32
15590274 585280441666914 3347105289820436573 n นายปราโมทย์ เนตรสว่าง ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมฯ โดยมีนายสันทาน  สีสา ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ณ โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 19 ธ.ค.59

 อ่านเพิ่มเติม : ข่าวกิจกรรมย้อนหลัง