• ดีเด่น2565
  • cpd64
  • ภาพสไลด์ iTA
  • ภาพหน้าเว็บ

      

      

ข่าวประชาสัมพันธ์

   ประชาสัมพันธ์การรับสมัครข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและข้าราชการตามกฎหมายอื่น เข้ารับการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น (ผู้อำนวยการต้น)

   สำนักงาน ก.พ. จะเปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2565 ทางอิินเทอร์เน็ต โดยรับสมัครจากผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือผู็ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2565 ใีนระดับ (ปวช.) (ปวท.) (ปวส.) ปริญญาตรี ปริญญาโท หรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ยังไม่มีหนังสือรับรอง

   ประกาศรับสมัครนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่นและพนักงานราชการดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565

         หลักเกณฑ์นักส่งเสริมดีเด่น   -หลักเกณฑ์พนักงานราชการดีเด่น

        - แบบเสนอชื่อนักส่งเสริมดีเด่น - แบบเสนอชื่อพนักงานราชการดีเด่น

    รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในประเทศ ประจำปี 2564 (เพิ่มเติม) 

        (ทุนฝึกอบรมนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Innovation Buddy : DIB))

   ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยสำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

        จำนวน 7 หลักสูตร

   ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี พ.ศ. 2565
        (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ : ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาจากสถาบันการศึกษา)   

   ระชาสัมพันธ์ โครงการอบรมออนไลน์ขององค์การการเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (เอพีโอ) โดยสถาบัน

        เพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

  ประกาศรับสมัครสอบชิงทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program

        ประจำปีการศึกษา 2566

 

                                                                                                                                                       อ่านทั้งหมด>>