• ภาพสไลด์ iTA
  • ภาพสไลด์ดีเด่น พรก.
  • ภาพหน้าเว็บ

      

      

ข่าวประชาสัมพันธ์

   ประกาศรายชื่อนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่นและพนักงานราชการดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564

        - นักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น   - พนักงานราชการดีเด่น

   ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์เรื่องรายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเข้าสู่ระบบ
        ข้าราชการ
ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปี 2564

   การคัดเลือกนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น และพนักงานราชการดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564  

          - หลักเกณฑ์การคัดเลือกนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น
           - หลักเกณฑ์การคัดเลือกพนักงานราชการดีเด่น
          - คำอธิบายแบบเสนอชื่อนักส่งเสริมสหกรณ์และพนักงานราชการดีเด่น
           -  แบบฟอร์มเสนอชื่อ

   ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ

   ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ขยายระยะเวลารับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการ

         ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปี 2564

    พิจารณาคัดเลือกนักบริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุดีเด่น "เพชรพัสดุ" ประจำปี 2564


                                                                                                                                                           อ่านทั้งหมด>>