• ภาพ กกจ.

ไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้ หากคุณเห็นหมวดย่อย เนื้อหาอาจอยู่ในนั้น

มีนาคม 2561

 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา (ตำแหน่งว่าง 11 ตำแหน่ง และพิจารณาคุณสมบัติเกื้อกูล 3 ตำแหน่ง)  

            mail  ด่วน!!ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งเค้าโครงข้อเสนอแนวคิด/วิธีพัฒนางาน (เอกสารหมายเลข5) ภายในวันที่ 25 มี.ค. 61  ทาง Email: panida_by@cpd.go.th   

เชิญชวนส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม"สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่"(ลูกไก่)

กุมภาพันธ์ 2561

 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ารับการคัดเลือก  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมา (แก้ไขเพิ่มเติม)

 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ในกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ

 โครงการให้ทุนการศึกษาไปเรียนภาษาจีนที่สาธรณรัฐประชาชนจีน รุ่นที่ 14

 หลักสูตรการฝึกอบรมนักบริหารระดับสูงและผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงที่จัดโดยส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นที่ ก.พ. รับรอง

 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อบุคลากรภาครัฐผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2561

 ขยายเวลา ทดสอบหลักสูตร ICDL Workforce Basics  รุ่นที่ 14 ลงทะเบียน 9-11 มี.ค.61 ทดสอบ 28-30 มี.ค. 61 (300 ที่นั้ง)

 การทดสอบหลักสูตร ICDL Workforce Basics เพื่อคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 14

 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา (ตำแหน่งว่าง 13 ตำแหน่ง และพิจารณาคุณสมบัติเกื้อกูล 3 ตำแหน่ง)  

            mail  ด่วน!!ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งเค้าโครงผลงานที่ผ่านมา (เอกสารหมายเลข4) และข้อเสนอแนวคิด/วิธีพัฒนางาน (เอกสารหมายเลข5) ภายในวันที่ 28 ก.พ. 61  ทาง Email: panida_by@cpd.go.th   007787 glossy black 3d button icon arrows last arrow down >>รายละเอียด<<

 ประกาศรับสมัครผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมา 

       007787 glossy black 3d button icon arrows last arrow down เอกสารหมายเลข 1    007787 glossy black 3d button icon arrows last arrow down เอกสารหมายเลข 2   007787 glossy black 3d button icon arrows last arrow down  เอกสารหมายเลข 3

       007787 glossy black 3d button icon arrows last arrow down เอกสารหมายเลข 4    007787 glossy black 3d button icon arrows last arrow down เอกสารหมายเลข 5    007787 glossy black 3d button icon arrows last arrow down  เอกสารหมายเลข 6    007787 glossy black 3d button icon arrows last arrow down  เอกสารหมายเลข 7

       star 1915449 960 720  ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือก    star 1915449 960 720 ประกาศเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน   star 1915449 960 720  การจัดกลุ่มตำแหน่ง

 หลักสูตรการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ประจำปีงบประมาณ 2561

 ทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในและหรือต่างประเทศ ประจำปี 2561

 ประกาศรับสมัครการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง 
จำนวน 2 ตำแหน่ง หากประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือกสามารถจัดส่งข้อมูลบุคคลผลงาน และรูปถ่าย จำนวน 8 ชุด 
ไปยังกองการเจ้าหน้าที่ โดยด่วนที่สุด ภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16.30 น (สามารถ download แบบได้ที่ 
website กองการเจ้าหน้าที่) 

มกราคม 2561

 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 2 ตำแหน่ง เริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 7 - 15 กุมภาพันธ์ 2561 ในวันและเวลาราชการ โดยข้าราชการท่านใดที่ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือกให้ยื่นใบสมัครโดยตรงที่กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งนี้สามารถ Download ใบสมัครได้จาก www.opsmoac.go.th (คัดเลือกผู้อำนวยการระดับสูงและผู้บริหาร)

 กรมส่งเสริมสหกรณ์จะดำเนินการเรียกผู้สอบแข่งขันได้ (เพิ่มเติม) ในตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (ทั่วไป) และตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) รายละเอียดตามที่แนบ http://www.cpd.go.th/cpdth2560/index.php/component/k2/newsinfo_1feb2561

 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยไม่ยากอย่างที่คิด รุ่นที่ 6"

 การส่งบุคลากรเข้าอบรมในโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน *รายละเอียดโครงการ* *ใบสมัคร*

 กรมส่งเสริมสหกรณ์จะดำเนินการเรียกผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (ทั่วไป) นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดน
ภาคใต้) นิติกรปฏิบัติการ (ทั่วไป) และนิติกรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) รายละเอียดตามที่แนบ http://www.cpd.go.th/cpdth2560/index.php/component/k2/newsinfo26jan2561_2

 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในและหรือต่างประเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 ประกาศสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร

หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0508/41592 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560  เรื่อง  แต่งตั้งข้าราชก่ารพลเรือนสามัญ
 หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0508/41343 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2560  เรื่อง  แต่งตั้งข้าราชก่ารพลเรือนสามัญ

 ขอเชิญรับการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ตามมติคณะรัฐมนตรี

 การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผูัมีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 14     star 1915449 960 720  แจ้งเปลี่ยนสถานที่สอบ  

 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง 

 การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2560  star 1915449 960 720 (ใบสมัคร)   star 1915449 960 720 เกณฑ์เพิ่มเติม  

 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด 

  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท  -ช่วงแรก 22-28 มกราคม 2561 ฟังบรรยายธรรมและฝึกปฏิบัติจิตตภาวนา ณ พระวิหาร วัดโสมนัสราชวรวิหาร ช่่วงสอง  29-31 มกราคม 2561 ฝึกอบรมตามหลักสูตรเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ณ สำนักงาน ก.พ. นนทบุรี (30 ม.ค. 61 ศึกษาดูงานโครงการสวนพระองค์สวนจิตรลดา) 

 ประกาศรับสมัครการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง จำนวน 15 ตำแหน่ง หากประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือกสามารถจัดส่งข้อมูลบุคคลผลงาน และรูปถ่าย จำนวน 8 ชุด ไปยังกองการเจ้าหน้าที่ ภายในวันที่ 5 มกราคม 2561 เวลา 16.30 น (สามารถ download แบบได้ที่ website กองการเจ้าหน้าที่) 


  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา (ตำแหน่งว่าง 30 ตำแหน่ง และพิจารณาคุณสมบัติเกื้อกูล 1 ตำแหน่ง)   

         mail  ด่วน!!ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งเค้าโครงผลงานที่ผ่านมา (เอกสารหมายเลข4) และข้อเสนอแนวคิด/วิธีพัฒนางาน (เอกสารหมายเลข5) ภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2560 เพื่อเวียนทาง Intranet (คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด)


  ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการในสังกัดตอบแบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ ประจำปี พ.ศ.2560


  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา (ระดับชำนาญการ)จำนวน 25 ราย

          mail  ด่วน!!ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งเค้าโครงผลงานที่ผ่านมา (เอกสารหมายเลข4) และข้อเสนอแนวคิด/วิธีพัฒนางาน (เอกสารหมายเลข5) ภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2560 เพื่อเวียนทาง Intranet


  ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

 ประกาศรับสมัครผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมา 

       007787 glossy black 3d button icon arrows last arrow down เอกสารหมายเลข 1    007787 glossy black 3d button icon arrows last arrow down เอกสารหมายเลข 2   007787 glossy black 3d button icon arrows last arrow down  เอกสารหมายเลข 3

       007787 glossy black 3d button icon arrows last arrow down เอกสารหมายเลข 4    007787 glossy black 3d button icon arrows last arrow down เอกสารหมายเลข 5    007787 glossy black 3d button icon arrows last arrow down  เอกสารหมายเลข 6    007787 glossy black 3d button icon arrows last arrow down  เอกสารหมายเลข 7

       star 1915449 960 720  ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือก    star 1915449 960 720 ประกาศเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน   star 1915449 960 720  การจัดกลุ่มตำแหน่ง

 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกและเข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุดและตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น

 รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2561

 ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ารับการคัดเลือก  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมา 

 การจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "คลายปัญหาการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560"

 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตร "กฎหมายและระเบียบสำหรับงานการคลัง" รุ่นที่ 6

 บันทึก เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับทรงคุณวุฒิ และระดับเชี่ยวชาญ ในกรมส่งเสริมสหกรณ์

 

           ระดับทรงคุณวุฒิ *** ประกาศหลักเกณฑ์  ***ประกาศรับสมัคร  ***รายละเอียดตำแหน่ง   pdf   word   ***ใบสมัคร

 

           ระดับเชี่ยวชาญ  *** ประกาศหลักเกณฑ์  ***ประกาศรับสมัคร  ***รายละเอียดตำแหน่ง pdf   word   ***ใบสมัคร

 

พฤศจิกายน 2560

 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตร "กฎหมายและระเบียบสำหรับงานการคลัง" รุ่นที่ 6

 การจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "คลายปัญหาการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560"

 การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกอบรมหลัสูตรการบิรหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสำหรับนักบริหารระดับสูง
รุ่นที่ 5

 รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2561   แบบฟอร์ม สนง.ก.พ.5  NEW

 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2561

 ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 12


 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

ลงมา (ระดับชำนาญการ) จำนวน 15 ราย  :: NEW

          mail  ด่วน!!ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งเค้าโครงผลงานที่ผ่านมา (เอกสารหมายเลข4) และข้อเสนอแนวคิด/วิธีพัฒนางาน (เอกสารหมายเลข5) 
ภายในวันที่ 30 พ.ย. 2560 เพื่อเวียนทาง Intranet (คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด)


 

 ประกาศรับสมัครการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง
จำนวน 1 ตำแหน่ง หากประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือกสามารถจัดส่งข้อมูลบุคคลผลงาน และรูปถ่าย จำนวน 8 ชุด
ไปยังกองการเจ้าหน้าที่ โดยด่วนที่สุด ภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 16.30 น (สามารถ download แบบได้ที่
website กองการเจ้าหน้าที่) 

 การรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 23 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 ประกาศรับสมัครผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมา

       007787 glossy black 3d button icon arrows last arrow down เอกสารหมายเลข 1    007787 glossy black 3d button icon arrows last arrow down เอกสารหมายเลข 2    007787 glossy black 3d button icon arrows last arrow down  เอกสารหมายเลข 3

       007787 glossy black 3d button icon arrows last arrow down เอกสารหมายเลข 4    007787 glossy black 3d button icon arrows last arrow down เอกสารหมายเลข 5    007787 glossy black 3d button icon arrows last arrow down  เอกสารหมายเลข 6    007787 glossy black 3d button icon arrows last arrow down  เอกสารหมายเลข 7

       star 1915449 960 720  ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือก    star 1915449 960 720 ประกาศเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน   star 1915449 960 720  การจัดกลุ่มตำแหน่ง

 ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาทักษะการฟัง-พูด ภาษาอังกฤษ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน

 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง 
จำนวน 83 ตำแหน่ง หากท่านใดประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือกขอให้จัดส่งข้อมูลบุคคล ผลงาน และรูปถ่าย จำนวน 8 ชุด
ไปยังกองการเจ้าหน้าที่ โดยด่วนที่สุด ภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 16.30 น. (สามารถ Download แบบได้ที่ 
Website กองการเจ้าหน้าที่)
 

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 กองการเจ้าหน้าที่ขอส่งสำเนาหนังสือ ที่ กษ 1102/5300 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2560 เรื่อง การบริหารอัตรากำลังในนิคมสหกรณ์

อ่านเพิ่มเติม : ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง

ข่าวกิจกรรม

การจัดกิจกรรมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย
เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2560
<img src="/personnel/images/1480674006_Citycons_newspaper.png" alt="" width="33" height="33