• ภาพหน้าเว็บ

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญหรือบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ทุนฝึกอบรมภาษาที่มิใช่ภาษาอังกฤษ)

 สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบภาค ก. ประจำปี 2564

 การรับสมัครบุคคล หน่วยงาน และโครงการ เพื่อประกาศเกียรติคุณเป็น "ค่าของแผ่นดิน"

 การรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 26 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อรับทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกประจำปีงบประมาณ 2564 ณ สถาบันเทคตโนโลยีแห่งเอเชีย

 การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง

 ขอเรียนเชิญข้าราชการและบุคลากรในสังกัดเข้ารับฟังการบรรยาย ในหัวข้อ "การสร้างความเข้าใจมาตรฐานและหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ" ผ่านการถ่ายทอดสดออนไลน์ (Live Streaming) ทาง Facebook และ YouTube

 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกเพื่อโอนมาเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ

ในสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์

 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 15

 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนด้านพัฒนาบุคลากรวิจัย

 ขอประชาสัมพันธ์โครงการทุนการศึกษาของสำนักงานพัฒนาวิจัยการเกษตร ประจำปี 2563

 สำนักงาน ก.พ. แจ้งเรื่องการปรับเปลียนวิธีการประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหารของสำนักงาน ก.พ.

 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563

 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานราชการดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563

 การรับสมัครเพื่อสอบแข่งขันรับทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย พ.ศ.2563

 กรมส่งเสริมสหกรณ์มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปก./ชก และตำแหน่งนายช่างโยธา ปง./ชง.

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 และเสวนาวิชาการ "เรื่องสิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ของลูกจ้างส่วนราชการ และผู้รับบำเหน็จรายเดือน"

ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (เพิ่มเติม)

ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในและ/หรือต่างประเทศประจำปี 2563 (เพิ่มเติม) และประจำปี 2563

 ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 หลักเกณฑ์การแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ (ใหม่) 

กำหนดการรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ปี 2563

 นำเสนอโครงการส่งเสริมการศึกษาต่อระดับปริญญาโท สำหรับกลุ่มข้าราชการ

ขยายเวลาการสำรวจข้าราชการที่มีความสนใจงานด้านการเกษตรต่างประเทศ

หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1003/ว 16 ลงวันที่ 11 กันยายน 2562 เรื่อง ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง

 

ดูข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง>>>

pic