• logovision

ไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้ หากคุณเห็นหมวดย่อย เนื้อหาอาจอยู่ในนั้น

 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหารระดับต้น ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 นำเสนอโครงการส่งเสริมการศึกษาต่อระดับปริญญาโท สำหรับกลุ่มข้าราชการ

 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ลงมา (จำนวน 27 ตำแหน่ง)

          mail  ด่วน!!ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งเค้าโครงผลงานที่ผ่านมา (เอกสารหมายเลข4) และหรือข้อเสนอแนวคิด/วิธีพัฒนางาน (เอกสารหมายเลข5) ในรูปแบบ PDF  ภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562  ทาง Email: panida_by@cpd.go.th

 ขยายเวลาการสไรวจข้าราชการที่มีความสนใจงานด้านการเกษตรต่างประเทศ 

 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับโอนข้าราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/ชำนาญการ 

 กรมป่าไม้ รับโอนข้าราชการตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ/ชำนาญการ 

 โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช รับโอนข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการ 

 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับโอนข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 

 คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 474/2562 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมส่งเสริมสหกรณ์ แทนตำแหน่งที่ว่าง 

 คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 473/2562 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมส่งเสริมสหกรณ์ แทนตำแหน่งที่ว่าง 

 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 2087/2562 ลงวันที่ 27 กันยายน 2562 เรื่อง มอบอำนาจในการปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 2034/2562 ลงวันที่ 20 กันยายน 2562 เรื่อง มอบหมายให้รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจ

  คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 2032/2562 ลงวันที่ 20 กันยายน 2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน

 หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1003/ว 16 ลงวันที่ 11 กันยายน 2562 เรื่อง ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง

 ขอประชาสัมพันธ์โครงการทุนการศึกษาของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ประจำปี 2563 

 ประกาศให้ข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกจัดส่งผลงานทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการพิเศษ ลงมา 

 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) สำนักนายกรัฐมนตรี มีความประสงค์รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน 

ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp : Basic Level)

 กรมหม่อนไหม มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร 

 ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมสัมมนา "เพิ่มโอกาสการจ้างงานผู้สูงวัย ผ่านระบบจัดหางานไฮเทค"

 รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น และพนักงานราชการดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562  

         - รายชื่อนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562

         - รายชื่อพนักงานราชการดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 

 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ลงมา (จำนวน 5 ตำแหน่ง)

          mail  ด่วน!!ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งเค้าโครงผลงานที่ผ่านมา (เอกสารหมายเลข4) และหรือข้อเสนอแนวคิด/วิธีพัฒนางาน (เอกสารหมายเลข5) ในรูปแบบ PDF  ภายในวันที่ 9 กันยายน 2562  ทาง Email: panida_by@cpd.go.th

 ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการเพิ่มพูนประสิทธิภาพของข้าราชการโดยการให้ไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานอื่นในประเทศ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2562 

 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2562

ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562      

 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ลงมา (จำนวน 33 ตำแหน่ง)

          mail  ด่วน!!ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งเค้าโครงผลงานที่ผ่านมา (เอกสารหมายเลข4) และหรือข้อเสนอแนวคิด/วิธีพัฒนางาน (เอกสารหมายเลข5) ในรูปแบบ PDF  ภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2562  ทาง Email: panida_by@cpd.go.th

  กรมประมงรับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 20 ส.ค. - 11 ก.ย. 62 

   หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน (Intensive Language Course: ILC) ประจำปีงบประมาณ 2563

   ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

  กรมการข้าวมีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา 

 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 1568/2562 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เรื่อง แก้ไขคำสั่งมอบหมายให้รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจ

คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 1567/2562 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและระบบสหกรณ์

คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 1566/2562 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) รับโอนข้าราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 2 ตำแหน่ง

 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับโอนข้าราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

 สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประสงค์รับโอนข้าราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล เจ้าพนักงานธุรการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ประสงค์รับโอนข้าราชการตำแหน่งเศรษฐกร ระดับปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา

  ประกาศผลการทดสอบลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานตำแหน่งพนักงานพิมพ์   (กกจ.จะเวียนคำสั่งทางระบบสารบรรณอิเล็คทรอนิกส์)

 การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาโดยการสอบแข่งขันฯ ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลว. 11 ธันวาคม 2556 (แก้ไขวิชาสอบภาค ก.)      >  หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลว. 11 ธันวาคม 2556 <

 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ลงมา (จำนวน 30 ตำแหน่ง)

          mail  ด่วน!!ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งเค้าโครงผลงานที่ผ่านมา (เอกสารหมายเลข4) และหรือข้อเสนอแนวคิด/วิธีพัฒนางาน (เอกสารหมายเลข5) ในรูปแบบ PDF  ภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562  ทาง Email: panida_by@cpd.go.th

 การส่งบุคลากรเข้าอบรมในโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน

 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 1

 
 รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 

 ประกาศรับสมัครผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมา(จำนวน 33 ตำแหน่ง)

             ll  เอกสารหมายเลข 1 - 7 (ใหม่)                                          ll  ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือก

             ll  ประกาศเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน (ใหม่)                 ll   การจัดกลุ่มตำแหน่ง

 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ลงมา (จำนวน 3 ตำแหน่ง)

          mail  ด่วน!!ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งเค้าโครงผลงานที่ผ่านมา (เอกสารหมายเลข4) และหรือข้อเสนอแนวคิด/วิธีพัฒนางาน (เอกสารหมายเลข5) ในรูปแบบ PDF  ภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2562  ทาง Email: panida_by@cpd.go.th 

>คลิกอ่านรายละเอียด<

  กรมประมงประสงค์รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 2 ตำแหน่ง 

  รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ พ.ศ. 2562 

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบเพื่อปรับระดับชั้นงานตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ระดับ ส2 ส3 และ ส4 และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการทดสอบ 

   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบเพื่อปรับระดับชั้นงานตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ระดับ ส4 (เพิ่มเติม) 

  ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และการประกาศเกียรติคุณพนักงานราชการดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562 ประกาศ ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2562

           - แบบเสนอชื่อพนักงานราชการดีเด่น

  ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และการประกาศเกียรติคุณนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562 ประกาศ ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2562

           แบบเสนอชื่อนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น

  การปรับปรุงกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการให้สูงขึ้นในกรมส่งเสริมสหกรณ์   

  สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ประสงค์รับโอนข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชพ 1 อัตรา

 

pic

กองการเจ้าหน้าที่ ร่วมกับโรงพยาบาลบ้านแพ้ว นำคณะแพทย์และเจ้าหน้าที่ให้บริการ
ติดตามผลการรักษา (รอบ 4 เดือน) ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2562
ณ ห้องประชุม 226 กรมส่งเสริมสหกรณ์  

กองการเจ้าหน้าที่ ร่วมกับโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ให้บริการเจาะเลือดเพื่อติดตามผลการตรวจรักษา
ประจำ(รอบ 4 เดือน) ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม 126 อาคาร 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์
 

นางวนิดา รุ่มโรย ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
โครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 20 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม กพน.2 

กองการเจ้าหน้าที่ โดยกลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์
ร่วมกับสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่1 จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค
และเผยแพร่ความรู้ด้านประกันสังคม ให้แก่พนักงานราชการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ จำนวน 60 ราย
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และสิทธิประโยชน์ต่างๆของการประกันตน เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562
ณ ห้องประชุม 126  

กองการเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพ
ในหัวข้อ "รู้ทันโรค..ไม่ป่วย" โดย นพ.สิทธา ลิขิตนุกูล ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562
ณ ห้องประชุม 126 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ 

นางวนิดา รุ่มโรย ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ไดhให้เกียรติมอบรางวัลกับผู้โชคดีในกิจกรรม
" ลดใช้แก้วน้ำพลาสติกและถุงพลาสติก " 
สำหรับรางวัลที่เหลือทางเราจะจัดส่งไปให้ทางไปรษณีย์
ยินดีกับทุกท่านด้วยค่ะ 

นางวนิดา รุ่มโรย ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กล่าวต้อนรับบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์
ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ที่เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมตามแนววิถีพุทธ
ระหว่างวันที่ 25-28 มีนาคม 2562 ณ วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
ณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย
  

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 นางสุรีย์รัช อวนสกุล ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์
เขตตรวจราชการที่ 3,4 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ณ ห้องเพชรไพฑูรย์ โรงแรมเมธาวลัย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนัก
ถึงความสำคัญของคุณธรรมจริยธรรม อันเป็นหนทางในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
โดยมีบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และเจ้าหน้าที่ รวม 100 คน
 

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
เป็นประธานเปิดโครงการอบรมทางไกล (Conference) เรื่อง “การป้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน”
ณ ห้องประชุม 126 กรมส่งเสริมสหกรณ์  

 

 อ่านเพิ่มเติม : ข่าวกิจกรรมย้อนหลัง