• logovision

ไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้ หากคุณเห็นหมวดย่อย เนื้อหาอาจอยู่ในนั้น

 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ลงมา (จำนวน 3 ตำแหน่ง)

          mail  ด่วน!!ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งเค้าโครงผลงานที่ผ่านมา (เอกสารหมายเลข4) และหรือข้อเสนอแนวคิด/วิธีพัฒนางาน (เอกสารหมายเลข5) ในรูปแบบ PDF  ภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2562  ทาง Email: panida_by@cpd.go.th  >คลิกอ่านรายละเอียด<

  กรมประมงประสงค์รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 2 ตำแหน่ง 

  รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ พ.ศ. 2562 

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบเพื่อปรับระดับชั้นงานตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ระดับ ส2 ส3 และ ส4 และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการทดสอบ 

  ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และการประกาศเกียรติคุณพนักงานราชการดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562 ประกาศ ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2562

           - แบบเสนอชื่อพนักงานราชการดีเด่น

  ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และการประกาศเกียรติคุณนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562 ประกาศ ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2562

           แบบเสนอชื่อนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น

  การปรับปรุงกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการให้สูงขึ้นในกรมส่งเสริมสหกรณ์   

  สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ประสงค์รับโอนข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชพ 1 อัตรา

  สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประสงค์รับโอนข้าราชการตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก/ชก 1 อัตรา

AD

  พิจารณาคัดเลือกนักบริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุดีเด่น "เพชรพัสดุ" ประจำปี 2562

  การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง 

              ll  แบบข้อมูลบุคคลผลงาน พร้อมแบบแสดงข้อเสนอแนวคิดฯ

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ 1 อัตรา

โครงการพัฒนาข้าราชการในระบบบริหารกำลังคนคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

  ขอเชิญส่งข้าราชการเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศเพื่อเตรียมสอบรับทุนศึกษาต่อ ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานแถลงข่าว โครงการทุนปริญญาตรีเฉลิมพระเกียรติ "สืบสาน ร.๙ เพื่อเกษตรกรรุ่นใหม่"

  รับสมัครโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ (Strategist Development Program)

  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย (English for Lawyers Training Programme) และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์

  รับสมัครลูกจ้างประจำเข้ารับการทดสอบเพื่อปรับระดับชั้นงานตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ระดับ ส2 ส3 และ ส4  วันที่ 7-29 พฤษภาคม 2562 

             ll  ใบสมัคร ระดับ ส2, ส3                 ll  ใบสมัคร ระดับ ส4

  ประกาศรับสมัครผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมา 3 ตำแหน่ง 

             ll  เอกสารหมายเลข 1 - 7 (ใหม่)                                          ll  ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือก    

             ll  ประกาศเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน (ใหม่)                  ll   การจัดกลุ่มตำแหน่ง

  การประดับเหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบและการประดับเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

news apl

v

  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ 

  คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 888 - 890 ลงวันที่ 18 เมษายน 2562 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ 

  องค์การความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชียและแปซิฟิก รับสมัคร Director - General of the Department of Administration and Finance

  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวันที่ 11 เมษายน 2562 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ

  องค์การคลังสินค้า ประกาศรับสมัครผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า  

  คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 789 - 793 ลงวันที่ 2 เมษายน 2562 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ 

  ขอเชิญสมัครรับทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 63,64 

  สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัฐ 2 ตำแหน่ง 

  ขอเชิญรับทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษาข้าราชการรุ่นที่ 15 

 

    แจ้งเวียนประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงรุ่นที่ 15ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงาน ก.พ.   news mar

 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ในกรมส่งเสริมสหกรณ์       เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกที่จะเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ

 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ขยายเวลารับสมัครผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

 สำรวจความต้องการพัฒนาด้านทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมรับทุนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ศึกษาต่อระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ของข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ลงมา (จำนวน 4 ตำแหน่ง)

          mail  ด่วน!!ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งเค้าโครงผลงานที่ผ่านมา (เอกสารหมายเลข4) และหรือข้อเสนอแนวคิด/วิธีพัฒนางาน (เอกสารหมายเลข5)  ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562  ทาง Email: panida_by@cpd.go.th

 ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง "วิจัย เปลี่ยนโลก"

 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในและ/หรือต่างประเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสีข้าวเพื่อเพิ่มคุณภาพข้าว

 กรมป่าไม้ประสงค์รับโอนข้าราชการตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน/ชำนาญการ จำนวน 2 อัตรา

 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ลงมา(จำนวน 22 ตำแหน่ง)

          mail  ด่วน!!ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งเค้าโครงผลงานที่ผ่านมา (เอกสารหมายเลข4) และหรือข้อเสนอแนวคิด/วิธีพัฒนางาน (เอกสารหมายเลข5)  ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2562  ทาง Email: panida_by@cpd.go.th

 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ

 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญnews feb

  ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ในกรมส่งเสริมสหกรณ์

             ll ใบสมัครคัดเลือก

  การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง

  ประกาศรับสมัครผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมา 

             ll  เอกสารหมายเลข 1 - 7 (ใหม่)                                          ll  ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือก    

             ll  ประกาศเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน (ใหม่)                 ll   การจัดกลุ่มตำแหน่ง

 รับสมัครคัเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมใน และ/หรือต่างประเทศประจำปี 2562

 ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการในสังกัดตอบแบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ ประจำปี พ.ศ.2561

 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ลงมา(จำนวน 10 ตำแหน่ง)

          mail  ด่วน!!ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งเค้าโครงผลงานที่ผ่านมา (เอกสารหมายเลข4) และหรือข้อเสนอแนวคิด/วิธีพัฒนางาน (เอกสารหมายเลข5)  ภายในวันที่ 12 ก.พ. 62  ทาง Email: panida_by@cpd.go.th

 

news jan

 ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562

 รับสมัครโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ (Strategist Development Program)

  ประกาศรับสมัครผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมา 

             ll  เอกสารหมายเลข 1 - 7 (ใหม่)                                          ll  ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือก    

             ll  ประกาศเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน (ใหม่)                 ll   การจัดกลุ่มตำแหน่ง

 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกที่จะเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงคำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ  

  การทดสอบภาษาอังกฤษ Devawongse Varopakarn Institute of Foreign Affairs Test of English Skills (DIFA TES) สำหรับผู้บกพร่องทางการเห็น

  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2562

  แผนปฏิบัติการและงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (Action Plan) โครงการ

  แผนปฏิบัติการและงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (Action Plan) (อำนวยการด้านบริหารทั่วไป)

 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมส่งเสริมสหกรณ์ news dec

 รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2562 

 การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อรับทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 

<img src="/personnel/images/1480674006_Citycons_newspaper.png" alt="" w

 

pic

 

นายสันทาน สีสา ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เป็นประธานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ กองการเจ้าหน้าที่ โดยที่ประชุมมีวาระเพื่อติดตามผลการดำเนินการปฏิบัติงาน แผนงาน/โครงการ ที่จะดำเนินการตั้งแต่เดือนมีนาคม - กันยายน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และการจัดการเรียนการสอนแบบ CPD Unit School ครั้งที่2/2561 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 55 คน ณ ห้องประชุมกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ ชั้น1 อาคาร3 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. Download 32x32

210561 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมทางไกล (Conference) เรื่อง “การป้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน” และแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยมีนายปรีชา แนบถนอม หัวหน้าฝ่ายป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชลบุรี เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุม 226 เมื่อวันที่ 21 พ.ค.61 Download 32x32
ประมวลภาพ 
250461 นายสันทาน สีสา ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ประธานเปิดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในการปฏิบัติธรรมตามแนววิถีพุทธฯ โดยพระสงฆ์
จากวัดไร่ขิง  ณ วัดไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม
เมื่อวันที่ 25 เม.ย.61  Download 32x32
180461 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็๋นประธานในพิธีเปิดงานวันผู้สูงอายุเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพฯ
เมื่อวันที่ 11 เม.ย.61  Download 32x32
270361

นายสันทาน สีสา ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ประธานเปิดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯณ โรงแรมนานาชาติ บางแสน จังหวัดชลบุรี ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง จังหวัดชลบุรี และศูนย์ศึกษาการพัฒนา
อ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี
เมื่อวันที่ 27 มี.ค.61  Download 32x32

8 12 2560

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 กองการเจ้าหน้าที่จัดประชุมคณะทำงานการจัดการเรียนการสอนแบบ CPD Unit School ครั้งที่ 1/2560 เพื่อพิจารณาการดำเนินการตามแนวทาง CPD Unit School กรมส่งเสริมสหกรณ์  โดยมี นายสันทาน สีสา  ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เป็นประธานคณะทำงาน ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพฯ

20 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ประจำปี 2560  ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน
ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ อัญเชิญองค์ผ้าพระกฐินพระราชทานนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดนรนารถสุนทริการาม มียอดรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,922,633 บาท
 Download 32x32
319ff947d1e8d3f27976610814ba3f98 XL นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
เป็นประธานในพิธีสมโภชองค์พระกฐินพระราชทาน
ประจำปี 2560 พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ
ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ ณ ห้องประชุม 126 
เมื่อวันที่ 31 ต.ค.60  Download 32x32
16 นายเชิดชัย  พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
เป็นประธานเปิดกิจกรรมร้องเพลงชาติไทย เนื่องใน
โอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย และมอบธงชาติ 
ให้แก่หน่วยงานกรม โดยนายสันทาน  สีสา ผู้อำนวยการ
กองการเจ้าหน้าที่ นำข้าราชการ ลูกจ้างประจำ
และพนักงานราชการ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
ณ สทส. เมื่อวันที่ 28 ก.ย.60  Download 32x32
d12fc2ba4cae84a5ddd14475d5a89895 XL ดร.วิณะโรจน์  ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
เป็นประะธานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุม
กรมส่งเสริมหสกรณ์ ชั้น 6 เมื่อวันที่ 26 ก.ย.60  Download 32x32
21151333 1564660480259369 272879622824471435 n

นายพิเชษฐ์  วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
"การพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กร เพื่อปรับเปลี่ยน
มุมมองและเพิ่มประสิทธิผลการปฏิบัติงาน" ของ 6
หน่วยงาน ณ สทส.และ
โรงแรม ดิ วารี จอมเทียนบีช
จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 25 ส.ค.60  Download 32x32

S 3965093 นายสันทาน สีสา ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
เป็นประธานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ
และพนักงานราชการของกองการเจ้าหน้าที่ เพื่อ
ติดตามผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2560 และประชุมคณะทำงานจัดการความรู้
(KM Team) ของกองการเจ้าหน้าที่
ณ ห้องประชุม 126 เมื่อวันที่ 11 ส.ค.60  Download 32x32
20638316 1914152482178122 3589623974782937756 n

นายสันทาน สีสา ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
บรรยายพิเศษในหัวข้อ "ด้านการบริหารงานบุคคล
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์" โครงการฝึกอบรม
หลักสูตร "พระราชบัญญัดิจัดซื้อจัดจ้างฯ" 
ให้แก่ข้าราชการทั่วประเทศ จำนวน 240 คน
ณโรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ 
เมื่อวันที่ 9 ส.ค.60  Download 32x32

20624440 1603807779638826 321679138 n นายสันทาน สีสา ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day
โดยมีข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ
กองการเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ กองการเจ้าหน้าที่
ชั้น 5 วันที่ 26 ก.ค.60
  Download 32x32
20292878 735699349958355 7508913803219406897 n นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
เป็นประธานในพิธีมอบเข็มที่ระลึกแก่ผู้ที่บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา
28 กรกฎาคม 2560  ณ ห้องประชุม 126  วันที่
26 ก.ค.60  Download 32x32
20292936 734078406787116 3285031790881370723 n ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหา
วชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560
โดยมีคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุม 126
วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 Download 32x32
20258089 734169113444712 8218244814918315219 n นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานเปิดโครงการเสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ :สำนึกข้าราชการไทยไม่โกง โดย สนง.กพ. ร่วมกับ กษ. โดยมี นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์พร้อมด้วยคณะทำงานฯ (ศปท.) ของกรมส่งเสริมสหกรณ์เข้าร่วมโครงการ ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กทม. เมื่อวันที่
24 กรกฎาคม 2560  Download 32x32
20106501 728824117312545 2851631249505390081 n นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) กรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อติดตามและขับเคลื่อนแผนงานงบประมาณ 2560 พร้อมหารือเพื่อกำหนดมาตรการฯ การต่อต้านและปราบปรามการทุจริตของ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ ห้องประชุมชั้น 6 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เมื่อวันที่ 17 ก.ค.60 Download 32x32
18664705 691168594411431 8441091756544690313 n นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
“การเสริมสร้างสุขภาพที่ดี”แก่บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์
ณ เดอะเลกาซี่ ริเวอร์แคว รีสอร์ท อำเภอด่านมะขามเตี้ย
จังหวัดกาญจนบุรี  เมื่อวันที่ 25 พ.ค.60  Download 32x32
15590274 585280441666914 3347105289820436573 n นายปราโมทย์ เนตรสว่าง ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมฯ โดยมีนายสันทาน  สีสา ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ณ โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 19 ธ.ค.59

 อ่านเพิ่มเติม : ข่าวกิจกรรมย้อนหลัง