รายงานจำนวนกลุ่มเกษตรกรรายเดือน

 

ข้อมูล ปี 2564 | ข้อมูล ปี 2563ข้อมูล ปี 2562ข้อมูล ปี 2561ข้อมูล ปี 2560 | ข้อมูล ปี 2559 | ข้อมูล ปี 2558
ข้อมูล ปี 2557 |

 

รายเดือนประจำปี 2564  ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย.  ธ.ค.
  แนวโน้มจำนวนกลุ่มเกษตรกรรายเดือน
  จำนวนกลุ่มเกษตรกรรายเดือน
  จำนวนกลุ่มเกษตรกรรายจังหวัด
  ข้อมูลรายชื่อกลุ่มเกษตรกร ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564

 

 

 

 

 

 

  

              รายเดือนประจำปี 2563   มค.   กพ.   มีค.   เมย.   พค.   มิย.   กค.   สค.   กย.   ตค.   พย.   ธค.
แนวโน้มจำนวนกลุ่มเกษตรกรรายเดือน
จำนวนกลุ่มเกษตรกรรายเดือน                      
จำนวนกลุ่มเกษตรกรรายจังหวัด                      
ข้อมูลรายชื่อกลุ่มเกษตรกร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              รายเดือนประจำปี 2562    มค.   กพ.   มีค.   เมย.   พค.   มิย.   กค.   สค.   กย.   ตค.   พย.   ธค.
แนวโน้มจำนวนกลุ่มเกษตรกรรายเดือน
จำนวนกลุ่มเกษตรกรรายเดือน                      
จำนวนกลุ่มเกษตรกรรายจังหวัด                      

 

 

 

 

 

 

  

              รายเดือนประจำปี 2561    มค.   กพ.   มีค.   เมย.   พค.   มิย.   กค.   สค.   กย.   ตค.   พย.   ธค.
แนวโน้มจำนวนกลุ่มเกษตรกรรายเดือน
จำนวนกลุ่มเกษตรกรรายเดือน                      
จำนวนกลุ่มเกษตรกรรายจังหวัด                      

 

 

 

 

 

 

  

              รายเดือนประจำปี 2560    มค.   กพ.   มีค.   เมย.   พค.   มิย.   กค.   สค.   กย.   ตค.   พย.   ธค.
แนวโน้มจำนวนกลุ่มเกษตรกรรายเดือน
จำนวนกลุ่มเกษตรกรรายเดือน                      
จำนวนกลุ่มเกษตรกรรายจังหวัด                      

 

 

 

 

 

 

  

                                                                  รายเดือนประจำปี 2559                  PDF
  แนวโน้มจำนวนกลุ่มเกษตรกรรายเดือน

 

 

 

 

                                                                  รายเดือนประจำปี 2558                 PDF
  แนวโน้มจำนวนกลุ่มเกษตรกรรายเดือน

 

 

 

 

                                                                  รายเดือนประจำปี 2557                 PDF
  แนวโน้มจำนวนกลุ่มเกษตรกรรายเดือน