รายงานการรับจดทะเบียน/การเลิกสหกรณ์/การถอนชื่อสหกรณ์

ข้อมูล ปี 2565 l ข้อมูล ปี 2564 l ข้อมูล ปี 2563 | ข้อมูล ปี 2562 | ข้อมูล ปี 2561 | ข้อมูล ปี 2560 |
ข้อมูล ปี 2559 l ข้อมูล ปี 2558 l ข้อมูล ปี 2557

 

 

 

รายเดือนประจำปี 2565 มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค.
  รายงานรับจดทะเบียน            
  การเลิกสหกรณ์            
  การถอนชื่อสหกรณ์            

  

 

 

 

 

 

 

 

รายเดือนประจำปี 2564  มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค.
  รายงานรับจดทะเบียน
  การเลิกสหกรณ์
  การถอนชื่อสหกรณ์

 

 

 

 

 

  

 

รายเดือนประจำปี 2563 มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค.
รายงานรับจดทะเบียน                
การเลิกสหกรณ์            
การถอนชื่อสหกรณ์            

 

 

 

 

 

 

 

 

รายเดือนประจำปี 2562 มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค.
รายงานรับจดทะเบียน
การเลิกสหกรณ์          
การถอนชื่อสหกรณ์            

 

 

 

 

 

  

 

 

รายเดือนประจำปี 2561 มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค.
รายงานรับจดทะเบียน          
การเลิกสหกรณ์                    
การถอนชื่อสหกรณ์                  

 

 

 

 

 

 

 

รายเดือนประจำปี 2560 มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค.
รายงานรับจดทะเบียน                        
การเลิกสหกรณ์                        
การถอนชื่อสหกรณ์                        

 

 

 

 

 

 

 

รายเดือนประจำปี 2559 มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค.
รายงานรับจดทะเบียน                        
การเลิกสหกรณ์                        
การถอนชื่อสหกรณ์                        

 

 

 

 

 

 

 

รายเดือนประจำปี 2558 มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค.
รายงานรับจดทะเบียน      
การเลิกสหกรณ์                
การถอนชื่อสหกรณ์                  

 

 

 

 

 

 

 

รายเดือนประจำปี 2557 มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค.
รายงานรับจดทะเบียน  
การเลิกสหกรณ์  
การถอนชื่อสหกรณ์