ข่าวประชาสัมพันธ์

รับข้อมูลข่าวสารและใช้งานระบบสารสนเทศของกรมฯ ในระหว่าง Work From Home โดยสแกน QR-code

ระบบงานและผู้ดูแลระบบงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบงานต่างๆ ในระหว่างการปฏิบัติราชการนอกสถานที่ (Work from home)

คู่มือบันได 7 ขั้น สู่การรวมกลุ่มอย่างยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ ll ดาวน์โหลดเอกสาร
โปสเตอร์บันได 7 ขั้น สู่การรวมกลุ่มอย่างยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ ll ดาวน์โหลดโปสเตอร์
ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์
คำปราศรัย วันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครบรอบ 126 ปี
(ร่าง) แผนปฏิบัติการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)
แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี พ.ศ.2560-2579
  1. ภาพกิจกรรม

18.  สรุปปริมาณธุรกิจสหกรณ์ ประจำปี 2561

     ลำดับ                                     ชื่อเรื่อง ประเภท
   ไฟล์
ตารางที่ 68   สรุปปริมาณธุรกิจสหกรณ์ ประจำปี 2561 (ก.ย. 60 - ส.ค. 61)
แผนภูมิที่ 53   ร้อยละปริมาณธุรกิจสหกรณ์เทียบผลิตภัณฑ์มวลรวม
  (Gross Domestic Product : GDP) ปี 2556 - 2560
แผนภูมิที่ 54   ร้อยละปริมาณธุรกิจแต่ละประเภทสหกรณ์ ประจำปี 2561
แผนภูมิที่ 55   ร้อยละปริมาณธุรกิจแต่ละประเภทธุรกิจ  ประจำปี 2561
แผนภูมิที่ 56   ปริมาณธุรกิจสหกรณ์ ปี 2552 - 2561
ตารางที่ 69   ปริมาณธุรกิจสหกรณ์ แยกประเภทธุรกิจ ปี 2552- 2561
ตารางที่ 70
  ปริมาณธุรกิจสหกรณ์ แยกประเภทสหกรณ์ ปี 2552- 2561
แผนภูมิที่ 57   ร้อยละของปริมาณธุรกิจสหกรณ์ แยกรายประเภทธุรกิจ
  ปี 2552 - 2561
แผนภูมิที่ 58   ร้อยละของปริมาณธุรกิจสหกรณ์ แยกรายประเภทสหกรณ์
  ปี 2552 - 2561
ตารางที่ 71   ปริมาณธุรกิจสหกรณ์ ประจำปี 2561 (ก.ย.60 - ส.ค.61)
  รายจังหวัด แยกตามประเภทสหกรณ์
ตารางที่ 72   ปริมาณธุรกิจสหกรณ์ ประจำปี 2561 (ก.ย.60 - ส.ค.61)
  รายจังหวัด แยกตามประเภทธุรกิจ