ข่าวประชาสัมพันธ์

รับข้อมูลข่าวสารและใช้งานระบบสารสนเทศของกรมฯ ในระหว่าง Work From Home โดยสแกน QR-code

ระบบงานและผู้ดูแลระบบงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบงานต่างๆ ในระหว่างการปฏิบัติราชการนอกสถานที่ (Work from home)

คู่มือบันได 7 ขั้น สู่การรวมกลุ่มอย่างยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ ll ดาวน์โหลดเอกสาร
โปสเตอร์บันได 7 ขั้น สู่การรวมกลุ่มอย่างยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ ll ดาวน์โหลดโปสเตอร์
ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์
คำปราศรัย วันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครบรอบ 126 ปี
(ร่าง) แผนปฏิบัติการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)
แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี พ.ศ.2560-2579
  1. ภาพกิจกรรม

16.  จำนวนกลุ่มสมาชิกของสหกรณ์

     ลำดับ                                     ชื่อเรื่อง ประเภท
   ไฟล์
แผนภูมิที่ 49   จำนวนสหกรณ์ที่มีกลุ่มสมาชิก แยกประเภทสหกรณ์
  ณ 31 ธ.ค. 2561
แผนภูมิที่ 50   ร้อยละของสหกรณ์ที่มีกลุ่มสมาชิก แยกประเภทสหกรณ์
ตารางที่ 60   ร้อยละสหกรณ์ที่มีกลุ่มสหกรณ์
ตารางที่ 61   จำนวนกลุ่มสมาชิก แยกประเภทสหกรณ์
แผนภูมิที่ 51   ร้อยละสหกรณ์ที่มีกลุ่มสมาชิกเทียบจำนวนสหกรณ์ทั้งหมด
  แยกประเภทสหกรณ์
แผนภูมิที่ 52    ค่าเฉลี่ยจำนวนกลุ่มสมาชิก/สหกรณ์
ตารางที่ 62   จำนวนสหกรณ์(ไม่รวมชุมนุมสหกรณ์)ที่มีกลุ่มสมาชิก
  แยกประเภทสหกรณ์ รายจังหวัด  ณ 31 ธ.ค 2561
ตารางที่ 63   จำนวนสหกรณ์ภาคการเกษตร (ไม่รวมชุมนุมสหกรณ์) ที่ไม่มี
  กลุ่มสมาชิกแยกตามจำนวนสมาชิกสหกรณ์
ตารางที่ 64   จำนวนสหกรณ์ภาคการเกษตร (ไม่รวมชุมนุมสหกรณ์)
  ที่มีจำนวนสมาชิกสหกรณ์มากกว่า 500 คน ขึ้นไป
  แต่ไม่มีกลุ่มสมาชิก