ข่าวประชาสัมพันธ์

รับข้อมูลข่าวสารและใช้งานระบบสารสนเทศของกรมฯ ในระหว่าง Work From Home โดยสแกน QR-code

ระบบงานและผู้ดูแลระบบงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบงานต่างๆ ในระหว่างการปฏิบัติราชการนอกสถานที่ (Work from home)

คู่มือบันได 7 ขั้น สู่การรวมกลุ่มอย่างยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ ll ดาวน์โหลดเอกสาร
โปสเตอร์บันได 7 ขั้น สู่การรวมกลุ่มอย่างยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ ll ดาวน์โหลดโปสเตอร์
ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์
คำปราศรัย วันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครบรอบ 126 ปี
(ร่าง) แผนปฏิบัติการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)
แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี พ.ศ.2560-2579
  1. ภาพกิจกรรม

14.  การจัดทำแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์และรายงานการทำธุรกรรมต่อ
       สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)

    ลำดับ                                         ชื่อเรื่อง ประเภท
   ไฟล์
แผนภูมิที่ 43   จำนวนสหกรณ์ที่มีการจัดทำแผนกลยุทธ์ ณ 31 ธ.ค. 2561
ตารางที่ 55   จำนวนสหกรณ์ที่มีการจัดทำแผนกลยุทธ์ แยกตามประเภทสหกรณ์
  ณ 31 ธ.ค. 2561
แผนภูมิที่ 44   จำนวนสหกรณ์ที่จัดทำแผนกลยุทธ์แยกตามประเภท
  ของการจัดทำแผน ณ 31 ธ.ค. 2561
ตารางที่ 56   จำนวนสหกรณ์ที่มีการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์
  แยกตามประเภทสหกรณ์ ณ 31 ธ.ค. 2561
ตารางที่ 57   เปรียบเทียบจำนวนสหกรณ์ที่มีการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์
  ปี 2559 - 2561 (ธ.ค.59 - ธ.ค.61)
แผนภูมิที่ 45   จำนวนสหกรณ์ที่จัดทำแผนและดำเนินการตามแผนกลยุทธ์
  ปี 2557 - 2561 (ธ.ค.57 - ธ.ค.61)
แผนภูมิที่ 46   จำนวนสหกรณ์(ร้อยละ) ที่จัดทำรายงานการทำธุรกรรมต่อ ปปง.
  ณ 31 ธ.ค. 61
ตารางที่ 58   จำนวนสหกรณ์ที่มีการส่งแบบรายงานการทำธุรกรรมต่อ
  สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)