ข่าวประชาสัมพันธ์

รับข้อมูลข่าวสารและใช้งานระบบสารสนเทศของกรมฯ ในระหว่าง Work From Home โดยสแกน QR-code

ระบบงานและผู้ดูแลระบบงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบงานต่างๆ ในระหว่างการปฏิบัติราชการนอกสถานที่ (Work from home)

คู่มือบันได 7 ขั้น สู่การรวมกลุ่มอย่างยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ ll ดาวน์โหลดเอกสาร
โปสเตอร์บันได 7 ขั้น สู่การรวมกลุ่มอย่างยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ ll ดาวน์โหลดโปสเตอร์
ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์
คำปราศรัย วันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครบรอบ 126 ปี
(ร่าง) แผนปฏิบัติการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)
แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี พ.ศ.2560-2579
  1. ภาพกิจกรรม

12.  อุปกรณ์การตลาด

 ลำดับ                                         ชื่อเรื่อง ประเภท
  ไฟล์
แผนภูมิที่ 35   จำนวนอุปกรณ์การตลาด แยกสถานะการใช้งาน ณ 31 ธ.ค. 2561
ตารางที่ 50   จำนวนและร้อยละ ประเภทอุปกรณ์การตลาด แยกสถานะ
  การใช้งาน ณ 31 ธ.ค. 2561
แผนภูมิที่ 36   จำนวนและร้อยละ อุปกรณ์การตลาด แยกตามแหล่งเงินทุน
  ณ 31 ธ.ค. 2561
ตารางที่ 51   จำนวนอุปกรณ์การตลาด แยกตามแหล่งเงินทุน ณ 31 ธ.ค. 2561
แผนภูมิที่ 37   จำนวนและร้อยละ อุปกรณ์การตลาด แยกตามการใช้ประโยชน์
  ณ 31 ธ.ค. 2561
ตารางที่ 52   จำนวนอุปกรณ์การตลาด แยกตามการใช้ประโยชน์
  ณ 31 ธ.ค. 2561