ข่าวประชาสัมพันธ์

รับข้อมูลข่าวสารและใช้งานระบบสารสนเทศของกรมฯ ในระหว่าง Work From Home โดยสแกน QR-code

ระบบงานและผู้ดูแลระบบงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบงานต่างๆ ในระหว่างการปฏิบัติราชการนอกสถานที่ (Work from home)

คู่มือบันได 7 ขั้น สู่การรวมกลุ่มอย่างยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ ll ดาวน์โหลดเอกสาร
โปสเตอร์บันได 7 ขั้น สู่การรวมกลุ่มอย่างยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ ll ดาวน์โหลดโปสเตอร์
ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์
คำปราศรัย วันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครบรอบ 126 ปี
(ร่าง) แผนปฏิบัติการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)
แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี พ.ศ.2560-2579
  1. ภาพกิจกรรม

7.  สรุปผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปี 2561 (1 ก.ย. 2561)

   ลำดับ                                            ชื่อเรื่อง ประเภท
   ไฟล์
ตารางที่ 33   สรุปผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ ปี 2561 (ณ 1 ก.ย. 2561)
แผนภูมิที่ 26   ร้อยละของจำนวนสหกรณ์ที่ผ่านมาตรฐานและไม่ผ่านมาตรฐาน
  (ณ 1 ก.ย. 2561)
ตารางที่ 34   สรุปผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ประจำปี  2557 - 2561
  (1 ก.ย.57 - 1 ก.ย.61)
แผนภูมิที่ 27   เปรียบเทียบร้อยละของสหกรณ์ที่ผ่านมาตรฐานและสหกรณ์
  ที่ไม่ผ่าน 
มาตรฐานปี 2552 - 2561
ตารางที่ 35   สรุปผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ แยกตามภาค และรายจังหวัด
  (ณ 1 ก.ย. 2561)
ตารางที่ 36   จังหวัดที่มีร้อยละของจำนวนสหกรณ์ที่ผ่านมาตรฐานมากที่สุด
  10 อันดับแรกในประเทศไทย
ตารางที่ 37   จังหวัดที่มีร้อยละของจำนวนสหกรณ์ที่ผ่านมาตรฐานน้อยที่สุด
  10 อันดับแรกในประเทศไทย
ตารางที่ 38   สรุปผลจำนวนสหกรณ์(ที่นำมาจัดมาตรฐาน) ไม่ผ่านรายข้อ
  ประจำปี 2561  ( ณ 1 ก.ย. 2561)
แผนภูมิที่ 28   จำนวนและร้อยละของสหกรณ์ที่ไม่ผ่านมาตรฐานสหกรณ์ (เกรด F)
  แยกรายข้อ ประจำปี 2561 (ณ. 1 ก.ย. 2561)
แผนภูมิที่ 29   เปรียบเทียบร้อยละสหกรณ์ที่ไม่ผ่านมาตรฐานรายข้อ
  ปี 2556 - 2561
ตารางที่ 39   จำนวนสหกรณ์ที่ไม่ผ่านตัวชี้วัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ แยกตามข้อ
  จำแนกตามภาค และรายจังหวัด
ตารางที่ 40   จัดระดับผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ (เกรด) แยกรายประเภท
  สหกรณ์ ประจำปี 2561 (1 ก.ย. 2561)
แผนภูมิที่ 30   ร้อยละผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ (เกรด) ประจำปี 2561
  (ณ 1 ก.ย.61)
ตารางที่ 41   ระดับผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ (เกรด) จำแนกตามภาค
  และรายจังหวัด (ณ 1 ก.ย.61)