ข่าวประชาสัมพันธ์

คู่มือบันได 7 ขั้น สู่การรวมกลุ่มอย่างยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ ll ดาวน์โหลดเอกสาร
โปสเตอร์บันได 7 ขั้น สู่การรวมกลุ่มอย่างยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ ll ดาวน์โหลดโปสเตอร์
ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์
คำปราศรัย วันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครบรอบ 126 ปี
(ร่าง) แผนปฏิบัติการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)
แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี พ.ศ.2560-2579
  1. ภาพกิจกรรม

6.  การรับจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์และเลิกสหกรณ์

    ลำดับ
                                    ชื่อเรื่อง
ประเภท
   ไฟล์
ตารางที่ 30   สัดส่วนการรับจดทะเบียนสหกรณ์ต่อการเลิกสหกรณ์
  แยกตามประเภท ปี 2561  ณ 31 ธ.ค. 2561

ตารางที่ 31   สัดส่วนการรับจดทะเบียนสหกรณ์ต่อการ
  เลิกสหกรณ์ ปี 2552 - 2561 (ธ.ค.52 - ธ.ค.61)
ตารางที่ 32   เปรียบเทียบจำนวนสหกรณ์ที่ได้รับการจดทะเบียน
  จัดตั้งสหกรณ์และเลิกสหกรณ์ ปี 2557 - 2561 
  (ธ.ค.57 -ธ.ค.61)
แผนภูมิที่ 23   เปรียบเทียบสหกรณ์ที่ได้รับการจดทะเบียนสหกรณ์กับ
  เลิกสหกรณ์ ปี 2552 - 2561 (ธ.ค.52 - ธ.ค.61)
แผนภูมิที่ 24   อัตราการเพิ่ม/ลด (%) สหกรณ์ที่รับการจดทะเบียนสหกรณ์
  และเลิกสหกรณ์ ปี 2552 - 2561 (ธ.ค.52 - ธ.ค.61)
แผนภูมิที่ 25   สัดส่วนสหกรณ์ที่รับการจดทะเบียนสหกรณ์ต่อเลิกสหกรณ์
  ปี 2552 - 2561 (ธ.ค.52 - ธ.ค.61)