ข่าวประชาสัมพันธ์

คู่มือบันได 7 ขั้น สู่การรวมกลุ่มอย่างยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ ll ดาวน์โหลดเอกสาร
โปสเตอร์บันได 7 ขั้น สู่การรวมกลุ่มอย่างยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ ll ดาวน์โหลดโปสเตอร์
ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์
คำปราศรัย วันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครบรอบ 126 ปี
(ร่าง) แผนปฏิบัติการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)
แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี พ.ศ.2560-2579
  1. ภาพกิจกรรม

5.  ระดับการศึกษาของกรรมการสหกรณ์

    ลำดับ
                                    ชื่อเรื่อง
ประเภท
   ไฟล์
ตารางที่ 27   จำนวนกรรมการสหกรณ์แต่ละประเภท แยกตามระดับการศึกษา
  ณ 31 ธ.ค. 2561
แผนภูมิที่ 21   ร้อยละกรรมการสหกรณ์ แยกตามระดับการศึกษา
ตารางที่ 28   ระดับการศึกษาของกรรมการสหกรณ์ แยกรายจังหวัด
  ณ 31 ธ.ค. 2561
ตารางที่ 29   ระดับการศึกษาของผู้จัดการสหกรณ์  ณ 31 ธ.ค. 2561
แผนภูมิที่ 22   เปรียบเทียบร้อยละของกรรมการสหกรณ์ ผู้จัดการสหกรณ์
  แยกตามระดับการศึกษา