ข่าวประชาสัมพันธ์

รับข้อมูลข่าวสารและใช้งานระบบสารสนเทศของกรมฯ ในระหว่าง Work From Home โดยสแกน QR-code

ระบบงานและผู้ดูแลระบบงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบงานต่างๆ ในระหว่างการปฏิบัติราชการนอกสถานที่ (Work from home)

คู่มือบันได 7 ขั้น สู่การรวมกลุ่มอย่างยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ ll ดาวน์โหลดเอกสาร
โปสเตอร์บันได 7 ขั้น สู่การรวมกลุ่มอย่างยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ ll ดาวน์โหลดโปสเตอร์
ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์
คำปราศรัย วันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครบรอบ 126 ปี
(ร่าง) แผนปฏิบัติการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)
แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี พ.ศ.2560-2579
  1. ภาพกิจกรรม

4.  เจ้าหน้าที่ผู้จัดทำบัญชีสหกรณ์

     ลำดับ
                                    ชื่อเรื่อง
ประเภท
   ไฟล์
ตารางที่ 23   จำนวนสหกรณ์ที่มีเจ้าหน้าที่ผู้จัดทำบัญชี แยกตามประเภท
  สหกรณ์ ณ 31 ธ.ค. 2561
แผนภูมิที่ 19   ร้อยละจำนวนสหกรณ์ที่มีเจ้าหน้าที่จัดทำบัญชีของสหกรณ์
ตารางที่ 24   จำนวนสหกรณ์ที่มีเจ้าหน้าที่ผู้จัดทำบัญชี แยกตามประเภท
  ผู้จัดทำบัญชี
ตารางที่ 25   จำนวนเจ้าหน้าที่ผู้จัดทำบัญชี แยกตามระดับการศึกษา
ตารางที่ 26   จำนวนสหกรณ์ที่มีเจ้าหน้าที่ผู้จัดทำบัญชีที่ผ่านการอบรม
  การจัดทำบัญชีจากรมตรวจบัญชีสหกรณ์
แผนภูมิที่ 20   ร้อยละสหกรณ์ที่มีเจ้าหน้าที่ผู้จัดทำบัญชี ที่ผ่านการอบรม
  จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์