ข่าวประชาสัมพันธ์

รับข้อมูลข่าวสารและใช้งานระบบสารสนเทศของกรมฯ ในระหว่าง Work From Home โดยสแกน QR-code

ระบบงานและผู้ดูแลระบบงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบงานต่างๆ ในระหว่างการปฏิบัติราชการนอกสถานที่ (Work from home)

คู่มือบันได 7 ขั้น สู่การรวมกลุ่มอย่างยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ ll ดาวน์โหลดเอกสาร
โปสเตอร์บันได 7 ขั้น สู่การรวมกลุ่มอย่างยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ ll ดาวน์โหลดโปสเตอร์
ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์
คำปราศรัย วันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครบรอบ 126 ปี
(ร่าง) แผนปฏิบัติการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)
แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี พ.ศ.2560-2579
  1. ภาพกิจกรรม

3.  จำนวนสมาชิก กรรมการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ แยกเพศ

    ลำดับ
                                               ชื่อเรื่อง
ประเภท
   ไฟล์
ตารางที่ 17   จำนวนสมาชิกสหกรณ์ จำแนกเพศ แยกประเภทสหกรณ์
  ณ 31 ธ.ค. 2561
แผนภูมิที่ 11   ค่าเฉลี่ยจำนวนสมาชิกสหกรณ์ (คน) ต่อสหกรณ์
  แยกประเภทสหกรณ์
แผนภูมิที่ 12   ร้อยละของจำนวนสมาชิก ชาย - หญิง แยกประเภทสหกรณ์
  (ณ 31 ธ.ค. 61)
แผนภูมิที่ 13   เปรียบเทียบจำนวนสมาชิก ชาย - หญิง  ปี 2552 - 2561
  (ธ.ค.52 - ธ.ค.61)
ตารางที่ 18   จำนวนกรรมการสหกรณ์และสัดส่วนกรรมการต่อสหกรณ์
  แยกตามประเภทสหกรณ์
แผนภูมิที่ 14   จำนวนกรรมการสหกรณ์และสัดส่วนกรรมการต่อสหกรณ์
ตารางที่ 19   จำนวนกรรมการสหกรณ์ ชาย - หญิง แยกตามประเภทสหกรณ์
  ณ 31 ธ.ค. 2561
แผนภูมิที่ 15   ร้อยละของจำนวนกรรมการ ชาย - หญิง แยกตามประเภทสหกรณ์
แผนภูมิที่ 16   เปรียบเทียบจำนวนกรรมการสหกรณ์ ชาย - หญิง ปี 2552 - 2561
  (ธ.ค.52-ธ.ค.61)
ตารางที่ 20   จำนวนกรรมการสหกรณ์ แยกเพศ รายจังหวัด ณ 31 ธ.ค. 2561
ตารางที่ 21   จำนวนผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ณ 31 ธ.ค. 2561
แผนภูมิที่ 17   ร้อยละของจำนวนผู้จัดการสหกรณ์ แยกเพศ
แผนภูมิที่ 18   ร้อยละของจำนวนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ แยกเพศ
ตารางที่ 22   จำนวนสหกรณ์ที่มีเจ้าหน้าที่สหกรณ์ (ณ 31 ธ.ค. 61)