ข่าวประชาสัมพันธ์

คู่มือบันได 7 ขั้น สู่การรวมกลุ่มอย่างยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ ll ดาวน์โหลดเอกสาร
โปสเตอร์บันได 7 ขั้น สู่การรวมกลุ่มอย่างยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ ll ดาวน์โหลดโปสเตอร์
ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์
คำปราศรัย วันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครบรอบ 126 ปี
(ร่าง) แผนปฏิบัติการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)
แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี พ.ศ.2560-2579
  1. ภาพกิจกรรม

2.  อายุของสหกรณ์ (สถานะ Active) ในประเทศไทย

 ลำดับ
                                    ชื่อเรื่อง
ประเภท
    ไฟล์
แผนภูมิที่ 9   จำนวน (ร้อยละ) ของสหกรณ์ แยกตามช่วงอายุ (ปี)
  ณ ปี พ.ศ. 2561
ตารางที่ 16   จำนวนและร้อยละของสหกรณ์ จำแนกตามช่วงอายุ (ปี)
  ณ ปี พ.ศ. 2561
แผนภูมิที่ 10   จำนวนสหกรณ์จำแนกตามอายุ (ปี) ของสหกรณ์ (ณ ปี พ.ศ.2561)
  แยกประเภทสหกรณ์