ข่าวประชาสัมพันธ์

รับข้อมูลข่าวสารและใช้งานระบบสารสนเทศของกรมฯ ในระหว่าง Work From Home โดยสแกน QR-code

ระบบงานและผู้ดูแลระบบงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบงานต่างๆ ในระหว่างการปฏิบัติราชการนอกสถานที่ (Work from home)

คู่มือบันได 7 ขั้น สู่การรวมกลุ่มอย่างยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ ll ดาวน์โหลดเอกสาร
โปสเตอร์บันได 7 ขั้น สู่การรวมกลุ่มอย่างยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ ll ดาวน์โหลดโปสเตอร์
ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์
คำปราศรัย วันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครบรอบ 126 ปี
(ร่าง) แผนปฏิบัติการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)
แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี พ.ศ.2560-2579
  1. ภาพกิจกรรม

1. จำนวนสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ในประเทศไทย ณ 31 ธ.ค. 2561

  ลำดับ
                                               ชื่อเรื่อง
ประเภท
   ไฟล์
ตารางที่ 1   จำนวนสหกรณ์ทั้งหมดในประเทศไทย (รวมสหกรณ์และ
  ชุมนุมสหกรณ์) ณ 31 ธ.ค. 2561
แผนภูมิที่ 1
  จำนวนสหกรณ์ และร้อยละของสหกรณ์ทั้งหมด แยกตามประเภท
  สหกรณ์
ตารางที่ 2   จำนวนสหกรณ์แยกตามสถานะสหกรณ์ รายประเภทสหกรณ์
  (ณ 31 ธ.ค. 61)
แผนภูมิที่ 2   จำนวนสหกรณ์ภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร แยกตาม
  สถานะสหกรณ์
ตารางที่ 3   จำนวนสหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์ (สถานะ Active) แยกตาม
  ประเภทสหกรณ์
แผนภูมิที่ 3   จำนวนและร้อยละของสหกรณ์ (สหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์
  สถานะ Active)
ตารางที่ 4   จำนวนสมาชิกสหกรณ์ แยกตามประเภทสหกรณ์ (ณ 31 ธ.ค. 61)
ตารางที่ 5   จำนวนสมาชิกชุมนุมสหกรณ์ แยกตามประเภทสหกรณ์
  (ณ 31 ธ.ค. 61)
ตารางที่ 6   จำนวนสหกรณ์ทั้งหมดในประเทศไทย แยกตามประเภทสหกรณ์
  ปี 2552 - 2561 (ธ.ค 2552 - ธ.ค. 2561)

แผนภูมิที่ 4

  จำนวนสหกรณ์ทั้งหมด ปี 2552-2561 (ธ.ค.52 - ธ.ค.61)
ตารางที่ 7   จำนวนสหกรณ์ (Active) ในประเทศไทย แยกตามประเภท
  สหกรณ์ ปี 2552-2561 (ธ.ค.52 - ธ.ค.61)
ตารางที่ 8   อัตราการเพิ่ม/ลดของจำนวนสหกรณ์ (Active)
  แยกตามประเภทสหกรณ์ ปี 2552 - 2561 (ธ.ค.52 -ธ.ค.61)
แผนภูมิที่ 5   จำนวนสหกรณ์ (Active) ปี 2552 - 2561 (ธ.ค.52 -ธ.ค.61)
ตารางที่ 9   จำนวนสมาชิกสหกรณ์ แยกตามประเภทสหกรณ์
  ปี 2552-2561 (ธ.ค.52 - ธ.ค.61)
แผนภูมิที่ 6   อัตราเพิ่ม/ลด (%) ของสมาชิกสหกรณ์
  ปี 2552 - 2561 (ธ.ค.52 - ธ.ค.61)
แผนภูมิที่ 7   จำนวนสมาชิกสหกรณ์ แยกตามประเภทสหกรณ์ ปี 2552 - 2561
  (ธ.ค.52 - ธ.ค.61)
ตารางที่ 10   จำนวนชุมนุมสหกรณ์และสมาชิกชุมนุมสหกรณ์
  แยกตามระดับของชุมนุม  (ณ 31 ธ.ค. 61)
แผนภูมิที่ 8   สัดส่วนสมาชิกชุมนุมสหกรณ์ต่อชุมนุมสหกรณ์  (ณ 31 ธ.ค. 61)
ตารางที่ 11   จำนวนสหกรณ์ในประเทศไทย แยกรายจังหวัด ณ 31 ธ.ค. 2561
ตารางที่ 12   จำนวน, สมาชิกของสหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์ แยกประเภท
  สหกรณ์รายจังหวัด ณ 31 ธ.ค. 2561

ตารางที่ 13   จำนวนชุมนุมสหกรณ์และสหกรณ์ แยกประเภทสหกรณ์ รายภาค
ตารางที่ 14    จำนวนสมาชิกชุมนุมสหกรณ์ แยกประเภทสหกรณ์ รายภาค
ตารางที่ 15    จำนวนสมาชิกสหกรณ์ แยกประเภทสหกรณ์ รายภาค