ข่าวประชาสัมพันธ์

รับข้อมูลข่าวสารและใช้งานระบบสารสนเทศของกรมฯ ในระหว่าง Work From Home โดยสแกน QR-code

ระบบงานและผู้ดูแลระบบงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบงานต่างๆ ในระหว่างการปฏิบัติราชการนอกสถานที่ (Work from home)

คู่มือบันได 7 ขั้น สู่การรวมกลุ่มอย่างยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ ll ดาวน์โหลดเอกสาร
โปสเตอร์บันได 7 ขั้น สู่การรวมกลุ่มอย่างยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ ll ดาวน์โหลดโปสเตอร์
ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์
คำปราศรัย วันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครบรอบ 126 ปี
(ร่าง) แผนปฏิบัติการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)
แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี พ.ศ.2560-2579
  1. ภาพกิจกรรม

13.  สหกรณ์ที่ประสบปัญหาทุจริต/ข้อบกพร่อง ปี 2560

     ลำดับ                                         ชื่อเรื่อง ประเภท
  ไฟล์
แผนภูมิที่ 38   จำนวนสหกรณ์ (ร้อยละ)ที่มีข้อบกพร่อง ปี 2560 (ณ 31 ธ.ค. 60)
ตารางที่ 54   จำนวนสหกรณ์ที่มีข้อบกพร่องของสหกรณ์ แต่ละประเภท
  ข้อบกพร่อง
แผนภูมิที่ 39   จำนวนเงินความเสียหาย คงเหลือ แยกประเภทสหกรณ์
  ตามประเภทข้อบกพร่อง ณ 31 ธันวาคม 2560
แผนภูมิที่ 40   ร้อยละของจำนวนเงินที่เสียหายคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2560
แผนภูมิที่ 41   ค่าเฉลี่ยความเสียหายของสหกรณ์ที่มีข้อบกพร่อง คงเหลือ
  ณ 31 ธันวาคม 2560
แผนภูมิที่ 42
  ผลการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ ปี 2560
  ณ 31 ธันวาคม 2560
ตารางที่ 55   จำนวนสหกรณ์ที่มีข้อบกพร่องคงเหลือ  ปี 2560  (ณ 31 ธ.ค. 60) icon pdf