ข่าวประชาสัมพันธ์

รับข้อมูลข่าวสารและใช้งานระบบสารสนเทศของกรมฯ ในระหว่าง Work From Home โดยสแกน QR-code

ระบบงานและผู้ดูแลระบบงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบงานต่างๆ ในระหว่างการปฏิบัติราชการนอกสถานที่ (Work from home)

คู่มือบันได 7 ขั้น สู่การรวมกลุ่มอย่างยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ ll ดาวน์โหลดเอกสาร
โปสเตอร์บันได 7 ขั้น สู่การรวมกลุ่มอย่างยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ ll ดาวน์โหลดโปสเตอร์
ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์
คำปราศรัย วันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครบรอบ 126 ปี
(ร่าง) แผนปฏิบัติการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)
แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี พ.ศ.2560-2579
  1. ภาพกิจกรรม

13.  สหกรณ์ที่ประสบปัญหาทุจริต/ข้อบกพร่อง ปี 2562

     ลำดับ                                         ชื่อเรื่อง ประเภท
  ไฟล์
แผนภูมิที่ 38   จำนวนสหกรณ์ (ร้อยละ) ที่มีข้อบกพร่อง ปี 2562 (ณ 31 ธ.ค. 62)
ตารางที่ 53   จำนวนสหกรณ์ที่มีข้อบกพร่องของสหกรณ์ แต่ละประเภท
  ข้อบกพร่อง
แผนภูมิที่ 39   จำนวนเงินความเสียหาย คงเหลือ แยกประเภทสหกรณ์
  ตามประเภทข้อบกพร่อง ณ 31 ธันวาคม 2562
แผนภูมิที่ 40   ร้อยละของจำนวนเงินที่เสียหายคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2562
แผนภูมิที่ 41   ค่าเฉลี่ยความเสียหายของสหกรณ์ที่มีข้อบกพร่อง คงเหลือ
  ณ 31 ธันวาคม 2562
แผนภูมิที่ 42
  ผลการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ ปี 2562
  ณ 31 ธันวาคม 2562
ตารางที่ 54   จำนวนสหกรณ์ที่มีข้อบกพร่องคงเหลือ  ปี 2562  (ณ 31 ธ.ค. 62) icon pdf

17.  สัดส่วนระหว่างจำนวนสมาชิกสหกรณ์ต่อจำนวนประชากรทั้งประเทศ

 ลำดับ
                                    ชื่อเรื่อง
ประเภท
   ไฟล์
ตารางที่ 65   เปรียบเทียบสัดส่วนระหว่างจำนวนประชากรกับจำนวนสมาชิก
  สหกรณ์ แยกตามภาคและรายจังหวัด
ตารางที่ 66   จังหวัดที่มีร้อยละของจำนวนสมาชิกสหกรณ์มากที่สุด 10 อันดับแรก
  ในประเทศไทย
ตารางที่ 67   จังหวัดที่มีร้อยละของจำนวนสมาชิกสหกรณ์น้อยที่สุด 10 อันดับแรก
  ในประเทศไทย

18.  สรุปปริมาณธุรกิจสหกรณ์ ประจำปี 2562

     ลำดับ                                     ชื่อเรื่อง ประเภท
   ไฟล์
ตารางที่ 68   สรุปปริมาณธุรกิจสหกรณ์ ประจำปี 2562 (ก.ย. 61 - ส.ค. 62)
แผนภูมิที่ 53   ร้อยละปริมาณธุรกิจสหกรณ์เทียบผลิตภัณฑ์มวลรวม
  (Gross Domestic Product : GDP) ปี 2556 - 2562
แผนภูมิที่ 54   ร้อยละปริมาณธุรกิจแต่ละประเภทสหกรณ์ ประจำปี 2562
แผนภูมิที่ 55   ร้อยละปริมาณธุรกิจแต่ละประเภทธุรกิจ  ประจำปี 2562
แผนภูมิที่ 56   ปริมาณธุรกิจสหกรณ์ ปี 2552 - 2561
ตารางที่ 69   ปริมาณธุรกิจสหกรณ์ แยกประเภทธุรกิจ ปี 2552- 2561
ตารางที่ 70
  ปริมาณธุรกิจสหกรณ์ แยกประเภทสหกรณ์ ปี 2553- 2562
แผนภูมิที่ 57   ร้อยละของปริมาณธุรกิจสหกรณ์ แยกรายประเภทธุรกิจ
  ปี 2553- 2562
แผนภูมิที่ 58   ร้อยละของปริมาณธุรกิจสหกรณ์ แยกรายประเภทสหกรณ์
  ปี 2553- 2562
ตารางที่ 71   ปริมาณธุรกิจสหกรณ์ ประจำปี 2562 (ก.ย.61 - ส.ค.62)
  รายจังหวัด แยกตามประเภทสหกรณ์
ตารางที่ 72   ปริมาณธุรกิจสหกรณ์ ประจำปี 2562 (ก.ย.61 - ส.ค.62)
  รายจังหวัด แยกตามประเภทธุรกิจ