ข่าวประชาสัมพันธ์

คู่มือบันได 7 ขั้น สู่การรวมกลุ่มอย่างยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ ll ดาวน์โหลดเอกสาร
โปสเตอร์บันได 7 ขั้น สู่การรวมกลุ่มอย่างยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ ll ดาวน์โหลดโปสเตอร์
ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์
คำปราศรัย วันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครบรอบ 126 ปี
(ร่าง) แผนปฏิบัติการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)
แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี พ.ศ.2560-2579
  1. ภาพกิจกรรม

สารสนเทศกลุ่มอาชีพ ณ 31 ธันวาคม 2561

หมวดย่อย

  1. จำนวนกลุ่มอาชีพ แยกตามสถานะ และประเภทผลิตภัณฑ์ ณ 31 ธันวาคม 2561
  2. จำนวนกลุ่มอาชีพและจำนวนสมาชิก แยกภาค รายจังหวัด ณ 31 ธันวาคม 2561
  3. จำนวนกลุ่มอาชีพ แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ รายภาคและรายจังหวัด
     ณ 31 ธันวาคม 2561
  4. โครงสร้างระบบบริหารจัดการ ณ 31 ธันวาคม 2561
  5. การผลิตสินค้าของกลุ่มอาชีพ ณ 31 ธันวาคม 2561
  6. การจัดจำหน่ายสินค้าของกลุ่มอาชีพ ณ 31 ธันวาคม 2561
  7. การพัฒนาศักยภาพของกลุ่มและการเชื่อมโยงเครือข่าย ณ 31 ธันวาคม 2561
 8. สัดส่วนระหว่างสมาชิกกลุ่มอาชีพ สมาชิกสหกรณ์ และสมาชิกกลุ่มที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ต่อจำนวนประชากรทั้งประเทศ ณ 31 ธันวาคม 2561