ข่าวประชาสัมพันธ์

คู่มือบันได 7 ขั้น สู่การรวมกลุ่มอย่างยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ ll ดาวน์โหลดเอกสาร
โปสเตอร์บันได 7 ขั้น สู่การรวมกลุ่มอย่างยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ ll ดาวน์โหลดโปสเตอร์
ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์
คำปราศรัย วันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครบรอบ 126 ปี
(ร่าง) แผนปฏิบัติการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)
แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี พ.ศ.2560-2579
  1. ภาพกิจกรรม

รายงานกลุ่มเกษตรกรรายเดือน

แนวโน้มจำนวนกลุ่มเกษตรรายเดือน

  แนวโน้มจำนวนกลุ่มเกษตรกรรายเดือน ประจำปี 2562

 

จำนวนกลุ่มเกษตรกรรายเดือน ประจำปี 2562

  จำนวนกลุ่มเกษตรกรทั้งหมด ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562
  จำนวนกลุ่มเกษตรกรทั้งหมด ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562
  จำนวนกลุ่มเกษตรกรทั้งหมด ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562
  จำนวนกลุ่มเกษตรกรทั้งหมด ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2562
  จำนวนกลุ่มเกษตรกรทั้งหมด ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562
  จำนวนกลุ่มเกษตรกรทั้งหมด ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562
  จำนวนกลุ่มเกษตรกรทั้งหมด ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562
  จำนวนกลุ่มเกษตรกรทั้งหมด ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562
  จำนวนกลุ่มเกษตรกรทั้งหมด ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2562
  จำนวนกลุ่มเกษตรกรทั้งหมด ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562
  จำนวนกลุ่มเกษตรกรทั้งหมด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
  จำนวนกลุ่มเกษตรกรทั้งหมด ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2562

 

จำนวนกลุ่มเกษตรกรรายจังหวัดประจำปี 2562

  เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562
  เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562
  เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562
  เดือนกันยายน พ.ศ. 2562
  เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562
  เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562
  เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562
  เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562
  เดือนเมษายน พ.ศ. 2562
  เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562
  เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
  เดือนมกราคม พ.ศ. 2562