ข่าวประชาสัมพันธ์

คู่มือบันได 7 ขั้น สู่การรวมกลุ่มอย่างยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ ll ดาวน์โหลดเอกสาร
โปสเตอร์บันได 7 ขั้น สู่การรวมกลุ่มอย่างยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ ll ดาวน์โหลดโปสเตอร์
ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์
คำปราศรัย วันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครบรอบ 126 ปี
(ร่าง) แผนปฏิบัติการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)
แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี พ.ศ.2560-2579
  1. ภาพกิจกรรม

สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร ณ 31 ธันวาคม 2561

หมวดย่อย

  1.  จำนวนกลุ่มเกษตรกรและสมาชิกกลุ่มเกษตรกรในประเทศไทย ณ 31 ธันวาคม 2561
  2.  จำนวนกรรมการกลุ่มเกษตรกร ณ 31 ธันวาคม 2561
  3.  การรับจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรและเลิกกลุ่มเกษตรกร ประจำปี 2561
      (ณ 31 ธันวาคม 2561)
  4.  จำนวนกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ระหว่างชำระบัญชี (เลิกกลุ่มเกษตรกร) ณ 31 ธันวาคม 2561
  5.  จำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ทำธุรกิจ ณ 31 ธันวาคม 2561
  6.  วันสิ้นปีทางบัญชีของกลุ่มเกษตรกร ณ 31 ธันวาคม 2561
  7.  สรุปผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร ประจำปี 2561
  8.  สัดส่วนระหว่างจำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกรต่อจำนวนประชากรทั้งประเทศและ
      การจัดอันดับ 10 อันดับแรก ที่มีร้อยละของจำนวนสมาชิกมากที่สุดและน้อยที่สุด
      ในประเทศไทย ณ 31 ธันวาคม 2561
  9.  สรุปปริมาณธุรกิจกลุ่มเกษตรกร ประจำปี 2561