ข่าวประชาสัมพันธ์

คู่มือบันได 7 ขั้น สู่การรวมกลุ่มอย่างยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ ll ดาวน์โหลดเอกสาร
โปสเตอร์บันได 7 ขั้น สู่การรวมกลุ่มอย่างยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ ll ดาวน์โหลดโปสเตอร์
ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์
คำปราศรัย วันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครบรอบ 126 ปี
(ร่าง) แผนปฏิบัติการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)
แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี พ.ศ.2560-2579
  1. ภาพกิจกรรม

รายงานกลุ่มเกษตรกรรายเดือน

แนวโน้มจำนวนกลุ่มเกษตรรายเดือน

  แนวโน้มจำนวนกลุ่มเกษตรกรรายเดือน ประจำปี 2561

 

จำนวนกลุ่มเกษตรกรรายเดือน ประจำปี 2561

  จำนวนกลุ่มเกษตรกรทั้งหมด ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561
  จำนวนกลุ่มเกษตรกรทั้งหมด ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561
  จำนวนกลุ่มเกษตรกรทั้งหมด ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561
  จำนวนกลุ่มเกษตรกรทั้งหมด ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2561
  จำนวนกลุ่มเกษตรกรทั้งหมด ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561
  จำนวนกลุ่มเกษตรกรทั้งหมด ประจำเดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2561
  จำนวนกลุ่มเกษตรกรทั้งหมด ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561
  จำนวนกลุ่มเกษตรกรทั้งหมด ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561
  จำนวนกลุ่มเกษตรกรทั้งหมด ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2561
  จำนวนกลุ่มเกษตรกรทั้งหมด ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561
  จำนวนกลุ่มเกษตรกรทั้งหมด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
  จำนวนกลุ่มเกษตรกรทั้งหมด ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2561

 

จำนวนกลุ่มเกษตรกรรายจังหวัดประจำปี 2561

  เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561
  เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561
  เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561
  เดือนกันยายน พ.ศ. 2561
  เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561
  เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2561
  เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561
  เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561
  เดือนเมษายน พ.ศ. 2561
  เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561
  เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
  เดือนมกราคม พ.ศ. 2561