ข่าวประชาสัมพันธ์

คู่มือบันได 7 ขั้น สู่การรวมกลุ่มอย่างยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ ll ดาวน์โหลดเอกสาร
โปสเตอร์บันได 7 ขั้น สู่การรวมกลุ่มอย่างยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ ll ดาวน์โหลดโปสเตอร์
ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์
คำปราศรัย วันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครบรอบ 126 ปี
(ร่าง) แผนปฏิบัติการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)
แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี พ.ศ.2560-2579
  1. ภาพกิจกรรม

สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร ภาคภาษาอังกฤษ

  สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร (ภาคภาษาอังกฤษ) ณ 31 ธันวาคม 2561
  สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร (ภาคภาษาอังกฤษ) ณ 31 ธันวาคม 2560
  สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร (ภาคภาษาอังกฤษ) ณ 31 ธันวาคม 2559
  สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร (ภาคภาษาอังกฤษ) ณ 1 มกราคม 2559
  สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร (ภาคภาษาอังกฤษ) ณ 1 มกราคม 2558