ข่าวประชาสัมพันธ์

คู่มือบันได 7 ขั้น สู่การรวมกลุ่มอย่างยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ ll ดาวน์โหลดเอกสาร
โปสเตอร์บันได 7 ขั้น สู่การรวมกลุ่มอย่างยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ ll ดาวน์โหลดโปสเตอร์
ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์
คำปราศรัย วันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครบรอบ 126 ปี
(ร่าง) แผนปฏิบัติการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)
แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี พ.ศ.2560-2579
  1. ภาพกิจกรรม

รายงานกลุ่มเกษตรกรรายเดือน

แนวโน้มจำนวนกลุ่มเกษตรรายเดือน

  แนวโน้มจำนวนกลุ่มเกษตรกรรายเดือน ประจำปี 2562

 

จำนวนกลุ่มเกษตรกรรายเดือน ประจำปี 2562

  จำนวนกลุ่มเกษตรกรทั้งหมด ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562
  จำนวนกลุ่มเกษตรกรทั้งหมด ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562
  จำนวนกลุ่มเกษตรกรทั้งหมด ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562
  จำนวนกลุ่มเกษตรกรทั้งหมด ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2562
  จำนวนกลุ่มเกษตรกรทั้งหมด ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562
  จำนวนกลุ่มเกษตรกรทั้งหมด ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562
  จำนวนกลุ่มเกษตรกรทั้งหมด ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562
  จำนวนกลุ่มเกษตรกรทั้งหมด ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562
  จำนวนกลุ่มเกษตรกรทั้งหมด ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2562
  จำนวนกลุ่มเกษตรกรทั้งหมด ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562
  จำนวนกลุ่มเกษตรกรทั้งหมด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
  จำนวนกลุ่มเกษตรกรทั้งหมด ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2562

 

จำนวนกลุ่มเกษตรกรรายจังหวัดประจำปี 2562

  เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562
  เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562
  เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562
  เดือนกันยายน พ.ศ. 2562
  เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562
  เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562
  เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562
  เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562
  เดือนเมษายน พ.ศ. 2562
  เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562
  เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
  เดือนมกราคม พ.ศ. 2562

มาตรฐานกลุ่มเกษตกร ปี 2561

  ตารางที่ 1 สรุปผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตกร ปี 2561 (ณ 1 ก.ย. 2561)
  แผนภูมิที่ 1 ร้อยละของจำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านมาตรฐานและไม่ผ่านมาตรฐาน
  ตารางที่ 2 สรุปผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกรประจำปี 2557 - 2561
  แผนภูมิที่ 2 เปรียบเทียบสัดส่วนกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านมาตรฐานต่อกลุ่มเกษตรกร
  ที่ไม่ผ่านมาตรฐาน ปี 2557 - 2561
  ตารางที่ 3 สรุปผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร แยกตามภาค และรายจังหวัด
  (ณ 1 ก.ย. 2561)
  ตารางที่ 4 จังหวัดที่มีร้อยละของจำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านมาตรฐานมากที่สุด
  10 อันดับแรกในประเทศไทย
  ตารางที่ 5 จังหวัดที่มีร้อยละของจำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านมาตรฐานน้อยที่สุด
  10 อันดับแรกในประเทศไทย
  ตารางที่ 6 สรุปผลจำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ผ่านมาตรฐานเป็นรายข้อ ประจำปี 2561
  (ณ 1 ก.ย. 2561)
  แผนภูมิที่ 3  ร้อยละของกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ผ่านมาตรฐานเป็นรายข้อ ประจำปี 2561
  ตารางที่ 7  จำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ผ่านมาตรฐานกลุ่มเกษตรกรตามประเภท
  กลุ่มเกษตรกร แยกรายข้อ ประจำปี 2561
  แผนภูมิที่ 4  ร้อยละของกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ผ่านมาตรฐาน ตามประเภทกลุ่มเกษตรกร
  แยกรายข้อ ปี 2561
  แผนภูมิที่ 5 เปรียบเทียบร้อยละสหกรณ์ที่ไม่ผ่านมาตรฐานรายข้อ ปี 2557 - 2561
  ตารางที่ 8 จำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ผ่านตัวชี้วัดระดับมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
  แยกตามข้อจำแนกตามภาค และรายจังหวัด

มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร

หมวดย่อย
 
มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร ปี 2561