ข่าวประชาสัมพันธ์

ระบบงานและผู้ดูแลระบบงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบงานต่างๆ ในระหว่างการปฏิบัติราชการนอกสถานที่ (Work from home) 
 รับข้อมูลข่าวสารและใช้งานระบบสารสนเทศของกรมฯ ในระหว่าง Work From Home โดยสแกน QR-code
คู่มือบันได 7 ขั้น สู่การรวมกลุ่มอย่างยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ ll ดาวน์โหลดเอกสาร
โปสเตอร์บันได 7 ขั้น สู่การรวมกลุ่มอย่างยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ ll ดาวน์โหลดโปสเตอร์
ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์
คำปราศรัย วันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครบรอบ 126 ปี
(ร่าง) แผนปฏิบัติการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)
แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี พ.ศ.2560-2579
  1. ภาพกิจกรรม

สารสนเทศสหกรณ์ ณ 31 ธันวาคม 2561

หมวดย่อย
  1.  จำนวนสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ในประเทศไทย ณ 31 ธ.ค. 2561
  2.  อายุของสหกรณ์ (สถานะ Active) ในประเทศไทย
  3.  จำนวนสมาชิก กรรมการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ แยกเพศ
  4.  เจ้าหน้าที่ผู้จัดทำบัญชีสหกรณ์
  5.  ระดับการศึกษาของกรรมการสหกรณ์
  6.  การรับจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์และเลิกสหกรณ์
  7.  สรุปผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปี 2561 (1 ก.ย. 2561)
  8.  จำนวนสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ แยกตามสหกรณ์รูปสำคัญ (ประเภทย่อยของสหกรณ์ : subtype)
  9.  สหกรณ์ในโครงการพระราชดำริและโครงการหลวง แยกตามประเภทสหกรณ์
  10.  การมีส่วนร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์ของสมาชิก
  11.  จำนวนสหกรณ์ที่จัดหาสินค้ามาจำหน่ายและรวบรวมผลผลิตสมาชิก
  12.  อุปกรณ์การตลาด
  13.  สหกรณ์ที่ประสบปัญหาทุจริต/ข้อบกพร่อง ปี 2561
  14.  การจัดทำแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์และรายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)
  15.  สหกรณ์ที่มีวันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์
  16.  จำนวนกลุ่มสมาชิกของสหกรณ์
  17.  สัดส่วนระหว่างจำนวนสมาชิกสหกรณ์ต่อจำนวนประชากรทั้งประเทศ
  18.  สรุปปริมาณธุรกิจสหกรณ์ ประจำปี 2561