ข่าวประชาสัมพันธ์

คู่มือบันได 7 ขั้น สู่การรวมกลุ่มอย่างยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ ll ดาวน์โหลดเอกสาร
โปสเตอร์บันได 7 ขั้น สู่การรวมกลุ่มอย่างยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ ll ดาวน์โหลดโปสเตอร์
ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์
คำปราศรัย วันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครบรอบ 126 ปี
(ร่าง) แผนปฏิบัติการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)
แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี พ.ศ.2560-2579
  1. ภาพกิจกรรม

สารสนเทศสหกรณ์ ณ 31 ธันวาคม 2560

หมวดย่อย
  1. จำนวนสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ในประเทศไทย ณ 31 ธ.ค. 2560
  2. อายุของสหกรณ์ (สถานะ Active) ในประเทศไทย
  3. จำนวนสมาชิก กรรมการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ แยกเพศ
  4. เจ้าหน้าที่ผู้จัดทำบัญชีสหกรณ์
  5. ระดับการศึกษาของกรรมการสหกรณ์
  6. การรับจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์และเลิกสหกรณ์
  7. สรุปผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปี 2560 (1 ก.ย. 2560)
  8. จำนวนสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ แยกตามสหกรณ์รูปสำคัญ (ประเภทย่อยของสหกรณ์ : subtype)
  9. สหกรณ์ในโครงการพระราชดำริและโครงการหลวง แยกตามประเภทสหกรณ์
  10. การมีส่วนร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์ของสมาชิก
  11. จำนวนสหกรณ์ที่จัดหาสินค้ามาจำหน่ายและรวบรวมผลผลิตสมาชิก
  12. อุปกรณ์การตลาด
  13.  สหกรณ์ที่ประสบปัญหาทุจริต/ข้อบกพร่อง ปี 2560
  14. การจัดทำแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์และรายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)
  15. สหกรณ์ที่มีวันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์
  16. จำนวนกลุ่มสมาชิกของสหกรณ์
  17. สัดส่วนระหว่างจำนวนสมาชิกสหกรณ์ต่อจำนวนประชากรทั้งประเทศ
  18. สรุปปริมาณธุรกิจสหกรณ์ ประจำปี 2560
  19. รายชื่อสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ