ข่าวประชาสัมพันธ์

รับข้อมูลข่าวสารและใช้งานระบบสารสนเทศของกรมฯ ในระหว่าง Work From Home โดยสแกน QR-code

ระบบงานและผู้ดูแลระบบงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบงานต่างๆ ในระหว่างการปฏิบัติราชการนอกสถานที่ (Work from home)

คู่มือบันได 7 ขั้น สู่การรวมกลุ่มอย่างยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ ll ดาวน์โหลดเอกสาร
โปสเตอร์บันได 7 ขั้น สู่การรวมกลุ่มอย่างยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ ll ดาวน์โหลดโปสเตอร์
ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์
คำปราศรัย วันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครบรอบ 126 ปี
(ร่าง) แผนปฏิบัติการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)
แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี พ.ศ.2560-2579
  1. ภาพกิจกรรม

ปริมาณธุรกิจสหกรณ์ ปี 2562

  สหกรณ์
  รายจังหวัดในรูปแบบแผนที่
  รายจังหวัดแยกตามประเภทสหกรณ์
  รายจังหวัดเปรียบเทียบข้อมูล
   
  สรุปปริมาณธุรกิจสหกรณ์ ประจำปี 2562
  ตารางที่ 1 สรุปปริมาณธุรกิจสหกรณ์ ประจำปี 2562  (ก.ย. 61 - ส.ค. 62)
  ตารางที่ 2  ปริมาณธุรกิจสหกรณ์ แยกประเภทธุรกิจ ประจำปี 2553-2562
  ตารางที่ 3  ปริมาณธุรกิจสหกรณ์ แยกประเภทสหกรณ์ ปี 2553-2562
  แผนภูมิที่ 1 อัตราเพิ่ม/ลด (%) ของปริมาณธุรกิจสหกรณ์ ปี 2556-2562

  แผนภูมิที่ 2  ร้อยละปริมาณธุรกิจแต่ละประเภทสหกรณ์ ประจำปี 2562

  แผนภูมิที่ 3  ร้อยละปริมาณธุรกิจแต่ละประเภทธุรกิจ ประจำปี 2562
  แผนภูมิที่ 4  ปริมาณธุรกิจสหกรณ์ ปี 2553-2562
  แผนภูมิที่ 5  ร้อยละของปริมาณธุรกิจสหกรณ์ แยกรายประเภทธุรกิจ ปี 2553-2562
  แผนภูมิที่ 6  ร้อยละของปริมาณธุรกิจสหกรณ์ แยกรายประเภทสหกรณ์ ปี 2553-2562

  ตารางที่ 4  ปริมาณธุรกิจสหกรณ์ ประจำปี 2562 (ก.ย.61-ส.ค.62) รายจังหวัดแยกตามประเภทสหกรณ์

  ตารางที่ 5  ปริมาณธุรกิจสหกรณ์ ประจำปี 2562 (ก.ย.61-ส.ค.62) รายจังหวัดแยกตามประเภทธุรกิจ

สารสนเทศสหกรณ์ ณ 31 ธันวาคม 2562

หมวดย่อย
  1.  จำนวนสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ในประเทศไทย ณ 31 ธ.ค. 2562
  2.  อายุของสหกรณ์ (สถานะ Active) ในประเทศไทย
  3.  จำนวนสมาชิก กรรมการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ แยกเพศ
  4.  เจ้าหน้าที่ผู้จัดทำบัญชีสหกรณ์
  5.  ระดับการศึกษาของกรรมการสหกรณ์
  6.  การรับจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์และเลิกสหกรณ์
  7.  สรุปผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปี 2562 (1 ก.ย. 2562)
  8.  จำนวนสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ แยกตามสหกรณ์รูปสำคัญ (ประเภทย่อยของสหกรณ์ : subtype)
  9.  สหกรณ์ในโครงการพระราชดำริและโครงการหลวง แยกตามประเภทสหกรณ์
  10.  การมีส่วนร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์ของสมาชิก
  11.  จำนวนสหกรณ์ที่จัดหาสินค้ามาจำหน่ายและรวบรวมผลผลิตสมาชิก
  12.  อุปกรณ์การตลาด
  13.  สหกรณ์ที่ประสบปัญหาทุจริต/ข้อบกพร่อง ปี 2562
  14.  การจัดทำแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์และรายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)
  15.  วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์
  16.  จำนวนกลุ่มสมาชิกของสหกรณ์
  17.  สัดส่วนระหว่างจำนวนสมาชิกสหกรณ์ต่อจำนวนประชากรทั้งประเทศ
  18.  สรุปปริมาณธุรกิจสหกรณ์ ประจำปี 2562

รายงานการรับจดทะเบียน/การเลิกสหกรณ์/การถอนชื่อสหกรณ์

ชื่อเรื่อง

การรับจดทะเบียนสหกรณ์

การเลิกสหกรณ์

การถอนชื่อสหกรณ์

ปี 2563

กรกฎาคม 2563
มิถุนายน 2563
พฤษภาคม 2563
เมษายน 2563
มีนาคม 2563
กุมภาพันธ์ 2563
มกราคม 2563