ข่าวประชาสัมพันธ์

คู่มือบันได 7 ขั้น สู่การรวมกลุ่มอย่างยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ ll ดาวน์โหลดเอกสาร
โปสเตอร์บันได 7 ขั้น สู่การรวมกลุ่มอย่างยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ ll ดาวน์โหลดโปสเตอร์
ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์
คำปราศรัย วันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครบรอบ 126 ปี
(ร่าง) แผนปฏิบัติการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)
แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี พ.ศ.2560-2579
  1. ภาพกิจกรรม

รายงานจำนวนสหกรณ์รายเดือน

แนวโน้มจำนวนสหกรณ์รายเดือน

  จำนวนสหกรณ์รายเดือน ประจำปี 2562

 

จำนวนสหกรณ์รายเดือน ประจำปี 2562

  จำนวนสหกรณ์ทั้งหมด ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562
  จำนวนสหกรณ์ทั้งหมด ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562
  จำนวนสหกรณ์ทั้งหมด ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562
  จำนวนสหกรณ์ทั้งหมด ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2562
  จำนวนสหกรณ์ทั้งหมด ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562
  จำนวนสหกรณ์ทั้งหมด ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562
  จำนวนสหกรณ์ทั้งหมด ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562
  จำนวนสหกรณ์ทั้งหมด ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562
  จำนวนสหกรณ์ทั้งหมด ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2562
  จำนวนสหกรณ์ทั้งหมด ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562
  จำนวนสหกรณ์ทั้งหมด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
  จำนวนสหกรณ์ทั้งหมด ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2562

 

จำนวนสหกรณ์รายจังหวัดประจำปี 2562

  เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562
  เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562
  เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562
  เดือนกันยายน พ.ศ. 2562
  เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562
  เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562
  เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562
  เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562
  เดือนเมษายน พ.ศ. 2562
  เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562
  เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
  เดือนมกราคม พ.ศ. 2562

รายงานการรับจดทะเบียน/การเลิกสหกรณ์/การถอนชื่อสหกรณ์

ชื่อเรื่อง

การรับจดทะเบียนสหกรณ์

การเลิกสหกรณ์

การถอนชื่อสหกรณ์

ปี 2562

ธันวาคม 2562
พฤศจิกายน 2562
ตุลาคม 2562
กันยายน 2562
สิงหาคม 2562
กรกฎาคม 2562
มิถุนายน 2562
พฤษภาคม 2562
เมษายน 2562
มีนาคม 2562
กุมภาพันธ์ 2562
มกราคม 2562

สารสนเทศสหกรณ์ ณ 31 ธันวาคม 2561

หมวดย่อย
  1.  จำนวนสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ในประเทศไทย ณ 31 ธ.ค. 2561
  2.  อายุของสหกรณ์ (สถานะ Active) ในประเทศไทย
  3.  จำนวนสมาชิก กรรมการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ แยกเพศ
  4.  เจ้าหน้าที่ผู้จัดทำบัญชีสหกรณ์
  5.  ระดับการศึกษาของกรรมการสหกรณ์
  6.  การรับจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์และเลิกสหกรณ์
  7.  สรุปผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปี 2561 (1 ก.ย. 2561)
  8.  จำนวนสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ แยกตามสหกรณ์รูปสำคัญ (ประเภทย่อยของสหกรณ์ : subtype)
  9.  สหกรณ์ในโครงการพระราชดำริและโครงการหลวง แยกตามประเภทสหกรณ์
  10.  การมีส่วนร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์ของสมาชิก
  11.  จำนวนสหกรณ์ที่จัดหาสินค้ามาจำหน่ายและรวบรวมผลผลิตสมาชิก
  12.  อุปกรณ์การตลาด
  13.  สหกรณ์ที่ประสบปัญหาทุจริต/ข้อบกพร่อง ปี 2561
  14.  การจัดทำแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์และรายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)
  15.  สหกรณ์ที่มีวันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์
  16.  จำนวนกลุ่มสมาชิกของสหกรณ์
  18.  สรุปปริมาณธุรกิจสหกรณ์ ประจำปี 2561
  19.  รายชื่อสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ