ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่ง เจ้าหน้าเครื่องคอมพิวเตอร์
ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์
รับข้อมูลข่าวสารและใช้งานระบบสารสนเทศของกรมฯ ในระหว่าง Work From Home โดยสแกน QR-code

ระบบงานและผู้ดูแลระบบงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบงานต่างๆ ในระหว่างการปฏิบัติราชการนอกสถานที่ (Work from home)

คู่มือบันได 7 ขั้น สู่การรวมกลุ่มอย่างยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ ll ดาวน์โหลดเอกสาร
โปสเตอร์บันได 7 ขั้น สู่การรวมกลุ่มอย่างยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ ll ดาวน์โหลดโปสเตอร์
ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์
คำปราศรัย วันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครบรอบ 126 ปี
(ร่าง) แผนปฏิบัติการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)
แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี พ.ศ.2560-2579
  1. ภาพกิจกรรม

14 กันยายน 2563 นายอาทิตย์ สุขเหลือ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมงานกิจกรรมทอดสอบตลาด ประกาศผล และแถลงผลความสำเร็จโครงการ ภายใต้โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากยุค 4.0 ปี 2563 ณ ลานเมือง ไอคอนสยาม

โดยการดำเนินโครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเฟ้นหาสุดยอดผลงานสหกรณ์ต้นแบบ COOP Select 4.0 และมอบรางวัลให้แก่ 5 สหกรณ์ดีเด่น ที่ผ่านการคัดเลือกจาก 100 สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ และพร้อมเดินหน้าสู่กระบวนการต่อยอดการพัฒนาสหกรณ์ในทุกมิติ ทั้งออฟไลน์และออนไลน์ ซึ่งเป็นการดำเนินงานระหว่าง สสว. กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์กามหาชน) (ที) สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (5MED) และบริษัท บางจก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อสร้างความยั่งยืนให้แก่เศรษฐกิจฐานรากของไทย