ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่ง เจ้าหน้าเครื่องคอมพิวเตอร์
ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์
รับข้อมูลข่าวสารและใช้งานระบบสารสนเทศของกรมฯ ในระหว่าง Work From Home โดยสแกน QR-code

ระบบงานและผู้ดูแลระบบงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบงานต่างๆ ในระหว่างการปฏิบัติราชการนอกสถานที่ (Work from home)

คู่มือบันได 7 ขั้น สู่การรวมกลุ่มอย่างยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ ll ดาวน์โหลดเอกสาร
โปสเตอร์บันได 7 ขั้น สู่การรวมกลุ่มอย่างยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ ll ดาวน์โหลดโปสเตอร์
ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์
คำปราศรัย วันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครบรอบ 126 ปี
(ร่าง) แผนปฏิบัติการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)
แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี พ.ศ.2560-2579
  1. ภาพกิจกรรม

25 สิงหาคม 2563 นายอาทิตย์ สุกเหลือ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานเปิดกิจกรรม 5ส. โดยมีข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ

โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากบุคลากi ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเข้าร่วมกิจกรรม ที่แสดงออก ถึงความสามัคคีในการรวมพลัง ของการดำเนินงานกิจกรรม 5 ส ซึ่งประกอบด้วย สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย โดยจะมุ่งเน้นให้บุคลากรทุกคน มีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยปรับปรุงพื้นที่ทำงานให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี และสร้างความประทับใจให้กับผู้มารับบริการ ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมสหกรณ์