ทำเนียบบุคลากร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กรมส่งเสริมสหกรณ์

นายธนิต จันทร์ประทีป
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

  - ว่าง -
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  โทรศัพท์ : 0-2281-2923 ภายใน 606

  

  นายสัญชัย  รัศมีจีรวิไล
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
  โทรศัพท์ : 0-2281-1944 ภายใน 263
  โทรสาร   : 0-2281-1944

  

  นางสาววราลักษณ์  มะลิซ้อน
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ
  โทรศัพท์ : 0-2281-8621 ภายใน 609 และ 610
  โทรสาร   : 0-2281-8621

  

  นางสาวพิมพ์ชนก  ตาลตา
  ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
  โทรศัพท์ : 0-2281-0004 ภายใน 602
  โทรสาร   : 0-2281-0004