โปรแกรม Download Free
โปรแกรม Line 5.2 line icon
โปรแกรม Google Chrome 59.0 google chrome icon
โปรแกรม CCleaner 5.30 ccleaner icon
โปรแกรม VLC Media Player 3.0.3 vlc media player icon
ติดต่อ Webmaster
ชื่อ - สกุล : วรประภา  ไชยชะนะ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
เบอร์ติดต่อ : 0 2281 8621
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

แผนที่ตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมสหกรณ์ ชั้น 5 อาคาร 1 เลขที่ 12 ถ.ผดุงกรุงเกษม เทเวศร์ เขตพระนคร กทม.10200
โทรศัพท์ : 0 2281 8621  โทรสาร : 0 2281 8621
 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Website : http://office.cpd.go.th/itc/index.php