ทำเนียบบุคลากร กลุ่มวิเคราะห์และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มวิเคราะห์และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1. ศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบระบบงาน เพื่อพัฒนาและวางแผน ระบบข้อมูลของกรมส่งเสริมสหกรณ์ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร
2. จัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรมส่งเสริมสหกรณ์
3. พัฒนาระบบประมวลผลข้อมูลให้มีความถูกต้อง สมบูรณ์ รวดเร็ว เพื่อรองรับฐานข้อมูลรวมของกรมส่งเสริมสหกรณ์ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. กำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการดำเนินงาน วิธีการจัดเก็บ รวบรวมข้อมูล และรูปแบบรายงานให้สอดคล้องกับความต้องการใช้ข้อมูลของหน่วยงาน
5. จัดทำและพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

หน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้ากลุ่มวิเคราะห์และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1. ศึกษา วิเคราะห์ ประสานงานในการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย
2. ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน ติดตาม ประเมินผล ตัดสินใจในการกำหนดความต้องการและออกแบบจัดทำระบบสารสนเทศ
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ตามแผนกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมส่งเสริมสหกรณ์)
3. ศึกษาการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประยุกต์ใช้กับระบบสารสนเทศของกรมส่งเสริมสหกรณ์
4. จัดทำและพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานและรองรับนโยบายรัฐบาล
5. ให้คำปรึกษา แนะนำด้านการวิเคราะห์และประสานการจัดทำ มาตรฐานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาระบบงานด้านสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจความรับผิดชอบของกอง สำนักต่างๆ ในกรมส่งเสริมสหกรณ์
6. ส่งเสริม พัฒนาและจัดทำคู่มือที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่รับผิดชอบให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
7. ประสารงาน ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่ม/ฝ่าย/กอง/สำนักต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย เพื่อร่วมกันวางแผนและแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน
8. จัดทำ นำเสนอ และเผยแพร่รายงานต่างๆ ผลการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย ในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการตัดสินใจในการบริหารงานให้สอดคล้องทันต่อสภาวการณ์
9. ประสานงาน ให้บริการและบูรณาการด้านข้อมูลสารสนเทศ ที่เกี่ยวกับภารกิจความรับผิดชอบแก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคคลผู้ตัดสินใจ ตามกรอบโครงสร้างงานบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
10. ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้ากลุ่ม กำหนดนโยบายการปฏิบัติงาน ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัยสั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงแก้ไขติดตามประเมินผล และแก้ไขปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย

ประกอบด้วย ข้าราชการ 2 คน และพนักงานราชการ 2 คน

ข้าราชการ

  ชื่อ - สกุล : นายชยุตม์  ซื่อบุญเกียรติ
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
                 การสื่อสาร
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
                            ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป
  เบอร์โทรศัพท์ : 0-2281-2923 ภายใน 606
  เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 096-564-2989
  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  ชื่อ - สกุล : นายคัมภีร์  ชูชื่นมานะกิจ
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  เบอร์โทรศัพท์ : 0-2281-2923 ภายใน 606
  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  ชื่อ - สกุล : - ว่าง -
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
  วุฒิการศึกษา : -
  เบอร์โทรศัพท์ : 0-2281-2923 ภายใน 606
  E-mail : -

  ชื่อ - สกุล : - ว่าง -
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
  วุฒิการศึกษา : -
  เบอร์โทรศัพท์ : 0-2281-2923 ภายใน 606
  E-mail : -

  ชื่อ - สกุล : - ว่าง -
  ตำแหน่ง : นักวิชาการสถิติชำนาญการ
  เบอร์โทรศัพท์ : 0-2281-2923 ภายใน 606
  E-mail : -

  ชื่อ - สกุล :- ว่าง -
  ตำแหน่ง : นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
  เบอร์โทรศัพท์ : 0-2281-2923 ภายใน 606
  E-mail : -
พนักงานราชการ

  ชื่อ - สกุล : นายวัชรินทร์  เหลาคม
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
  วุฒิการศึกษา : ปวส. ช่างไฟฟ้า
                         ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
  เบอร์โทรศัพท์ : 0-2281-2923 ภายใน 606
  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  ชื่อ - สกุล : นางสาวณัฏฐณิชา  ธนาโชติศศิวรกุล
  ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
  วุฒิการศึกษา : ปวส. การจัดการ
                         ปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป
  เบอร์โทรศัพท์ : 0-2281-2923 ภายใน 606
  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.