ทำเนียบบุคลากร กลุ่มพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

หน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

1.  ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา ติดตั้ง บำรุงรักษา กำกับ ดูแล ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ระบบเครือข่าย และระบบความมั่นคงปลอดภัย
2.  ส่งเสริม สนับสนุน จัดทำ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์อย่างเป็นระบบผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต แก่บุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป
3.  ส่งเสริม แนะนำ และให้ความรู้เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ระบบเครือข่ายแก่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร เพื่อนำระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย มาใช้ในการดำเนินงาน
4.  ศึกษา พัฒนา และวางแผนระบบเครือข่าย
5.  พัฒนาและวางแผนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรอย่างเป็นระบบ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
6.  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

หน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

1. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและวางแผนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต เพื่อการสื่อสารและพัฒนางานกรมส่งเสริมสหกรณ์ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มลักษณะอื่น
2. ศึกษา ออกแบบ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วง รวมทั้งดูแลให้คำปรึกษา แนะนำเพื่อการติดตั้งและการบำรุงรักษา
3. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำและพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และระบบฐานข้อมูลของกรมฯ ตลอดจนให้คำปรึกษา แนะนำและเลือกใช้อุปกรณ์และสื่อต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. จัดทำและพัฒนาระบบเว็บไซต์ และระบบอีเมล์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มลักษณะอื่น
5. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ จัดทำและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นระบบผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต รวมทั้งการจัดทำหูฟังเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
6. ศึกษาการพัฒนาเทคโนโลยีด้านระบบคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย และระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อการประยุกต์ใช้กับระบบของกรมฯ
7. ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้ากลุ่มกำหนดนโยบายการปฏิบัติงาน ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ และให้คำปรึกษา แนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ติดตามและประเมินผลและแก้ไขปัญหาขัดข้องนาการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย

ประกอบด้วย ข้าราชการ 5 คน และพนักงานราชการ 5 คน

ข้าราชการ

ชื่อ - สกุล : นางสาวสุภารัตน์ หิรัญญโสภณ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
                      ปริญญาโท สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2281-1944 ภายใน 263
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 085-240-4224
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ชื่อ - สกุล : นายณัฐวุฒิ ทองแผ่
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2281-1944 ภายใน 263
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ชื่อ - สกุล : นางสาวพิชญา เหมกระศรี
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2281-1944 ภายใน 263
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ชื่อ - สกุล : นางสาวสุมาลี คำมุลคร
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
                      ปริญญาโท สาขาระบบเครือข่ายฯ
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2281-1944 ภายใน 263
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ชื่อ - สกุล : นายอนุชา  แย้มพลาย
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2281-1944 ภายใน 263
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

พนักงานราชการ

ชื่อ - สกุล : นางสาวฑัณฑิมา ทับเทศ
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
วุฒิการศึกษา : ปวส. สาขาบัญชี
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2281-1944 ภายใน 263
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ชื่อ - สกุล : นายศรายุทธ  เศษเพ็ง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรรม
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2281-1944 ภายใน 263
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ชื่อ - สกุล : นายจักรพันธุ์ เวชกามา
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2281-1944 ภายใน 263
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ชื่อ - สกุล : นายกิตติพงษ์ สำเนียงเพราะ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์
วุฒิการศึกษา : ปวช. สาขาไฟฟ้ากำลัง
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2281-1944 ภายใน 263
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ชื่อ - สกุล : นายณุชนก ทิวงศ์กรณ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์
วุฒิการศึกษา : ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2281-1944 ภายใน 263
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ชื่อ - สกุล : - ว่าง -
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์
วุฒิการศึกษา : -
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2281-1944 ภายใน 263
E-mail : -