โครงสร้างอัตรากำลัง

อัตรากำลังของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบด้วยข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ ดังนี้

ฝ่ายบริหารทั่วไป (6)
ประกอบด้วย ข้าราชการ 4 คน ลูกจ้างประจำ 2 คน

อำนาจหน้าที่

1. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำและรวบรวมแผนงานงบประมาณ การเงิน การบัญชี วัสดุ ครุภัณฑ์ และบริหารงานบุคคลของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ และงานธุรการทั่วไปของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย


กลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ (9)
ประกอบด้วย ข้าราชการ 6 คน และพนักงานราชการ 3 คน

อำนาจหน้าที่

1. ดำเนินการและรับผิดชอบภารกิจของศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540
2. จัดเก็บรวบรวมข้อมูลของหน่วยงานในกรม สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร เพื่อให้เป็นไปตามระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ และนำมาประมวลผล
3. ศึกษา วิเคราะห์ การจัดทำรายงานสถิติ รายงานการศึกษาวิจัย เพื่อนำเสนอสารสนเทศและผลการศึกษาวิจัยให้กับผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปประยุกต์ใช้สอดคล้องกับความต้องการใช้ข้อมูลของหน่วยงาน
4. จัดทำและพัฒนาระบบสารสนเทศ MIS (Management information System) ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อการพัฒนาสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มในลักษณะอื่นๆ
5. ดูแล บำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของกรมส่งเสริมสหกรณ์
6. ดำเนินการและรับผิดชอบภารกิจศูนย์ปฏิบัติการ DOC (Department operation center) ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
7. ศึกษาการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงานข้อมูลสารสนเทศ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับระบบสารสนเทศของกรมส่งเสริมสหกรณ์
8. ให้บริการข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศแก่บุคคลผู้สนใจ หรือหน่วยงานภาครัฐทั้งในและนอกสังกัดและองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง
9. จัดทำคู่มือที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่รับผิดขอบ
10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย


กลุ่มวิเคราะห์และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (4)
ประกอบด้วย ข้าราชการ 2 คน และพนักงานราชการ 2 คน

อำนาจหน้าที่

1. ศึกษา วิเคราะห์ ประสานงานในการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
2. ศึกษา วิเคราะห์ การวางแผน ติดตาม ประเมินผล การตัดสินใจในการกำหนดความต้องการ และออกแบบจัดทำระบบสารสนเทศของกรมส่งเสริมสหกรณ์
3. ศึกษาการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการวางระบบข้อมูล เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับระบบสารสนเทศของกรมส่งเสริมสหกรณ์
4. จัดทำและพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน และรองรับนโยบายรัฐบาล
5. ให้คำปรึกษา แนะนำด้านการวิเคราะห์ ประสานและจัดทำมาตรฐานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาระบบงานด้านสารสนเทศของกรมส่งเสริมสหกรณ์
6. จัดทำคู่มือที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย


กลุ่มพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร(10)
ประกอบด้วย ข้าราชการ 5 คน และพนักงานราชการ 5 คน

อำนาจหน้าที่

1. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและวางแผนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต เพื่อการสื่อสารและพัฒนางานกรมส่งเสริมสหกรณ์ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มลักษณะอื่น
2. ศึกษา ออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และอุปกรณ์ต่อพ่วงของกรม รวมทั้งดูแลให้คำแนะนำเพื่อการติดตั้งและการบำรุงรักษา
3. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำและพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายและระบบฐานข้อมูล ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตลอดจนให้คำปรึกษา แนะนำและเลือกใช้อุปกรณ์และสื่อต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. จัดทำและพัฒนาระบบเว็บไซต์ และระบบอีเมล์ของกรมฯ สหกรณ์
5. ศึกษาวิเคราะห์เพื่อออกแบบ จัดทำและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นระบบผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต รวมทั้งการจัดทำหูฟังเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
6. ศึกษาการพัฒนาเทคโนโลยีด้านระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายและระบบรักษาความปลอดภัยของกรม เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับระบบสารสนเทศของกรมฯ
7. จัดทำคู่มือที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ
8. ปฏิบัติงานหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย

ทำเนียบบุคลากร ฝ่ายบริหารทั่วไป

มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวกับ

1.  ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ รวบรวมแผนงาน และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2.  ดำเนินการเกี่ยวกับงานการเงิน การบัญชี วัสดุ ครุภัณฑ์ จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานบุคคลของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3.  ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและงานบริหารทั่วไปของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4.  ควบคุม และติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร

5.  ติดต่อ ประสานงานและจัดประชุมของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
6.  ติดตาม เร่งรัด และประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนงานโครงการและคำรับรองการปฏิบัติราชการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
7.  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ประกอบด้วยข้าราชการ 4 คน และลูกจ้างประจำ 2 คน

 ข้าราชการ

  ชื่อ - สกุล : นางสาวพิมพ์ชนก ตาลตา
  ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท หลักสูตร MBA
                        บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

  เบอร์โทรศัพท์ : 0-2281-0004 ภายใน 602
  เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 094-445-3951
  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  ชื่อ - สกุล : - ว่าง -
  ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
  วุฒิการศึกษา :  -
  เบอร์โทรศัพท์ : 0-2281-0004 ภายใน 602

  เบอร์โทรสาร : 0-2281-0004
  E-mail : -

  ชื่อ - สกุล : นางสาวสุพัชรี ขันลุน
  ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
  วุฒิการศึกษา : ปวช. สาขาบัญชี
  เบอร์โทรศัพท์ : 0-2281-0004 ภายใน 602
  เบอร์โทรสาร : 0-2281-0004
  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  ชื่อ - สกุล : นางนุชนาถ พชรพงศ์พล
  ตำแหน่ง : 
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
  วุฒิการศึกษา : 
ปริญญาตรี ศิลป์ศาสตร์ สาขาการจัดการทั่วไป
  เบอร์โทรศัพท์ : 
0-2281-0004 ภายใน 602
  เบอร์โทรสาร : 
0-2281-0004
  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  ชื่อ - สกุล : นางสาวชลดา สุมณฑา
  ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต สาขารัฐศาสตร์

  เบอร์โทรศัพท์ : 0-2281-0004 ภายใน 602
  เบอร์โทรสาร : 0-2281-0004
  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  ชื่อ - สกุล : - ว่าง -
  ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน
  วุฒิการศึกษา : -
  เบอร์โทรศัพท์ : 0-2281-0004 ภายใน 602
  เบอร์โทรสาร : 0-2281-0004
  E-mail : -
ลูกจ้างประจำ

  ชื่อ - สกุล : นายวันชัย ภู่เกลี้ยะ
  ตำแหน่ง : พนักงานพิมพ์ ส.3
  วุฒิการศึกษา : ปวช. การตลาด
  เบอร์โทรศัพท์ : 0-2281-0004 ภายใน 602
  เบอร์โทรสาร : 0-2281-0004
  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  ชื่อ - สกุล : - ว่าง -
  ตำแหน่ง : พนักงานเก็บเอกสาร
  วุฒิการศึกษา :  -
  เบอร์โทรศัพท์ : 0-2281-0004 ภายใน 602

  เบอร์โทรสาร : 0-2281-0004
  E-mail : -

  ชื่อ - สกุล : นายสำรวม สวนสำเริง
  ตำแหน่ง : พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
  วุฒิการศึกษา : ป.6
  เบอร์โทรศัพท์ : 0-2281-0004 ภายใน 602
  เบอร์โทรสาร : 0-2281-0004
  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ทำเนียบบุคลากร กลุ่มวิเคราะห์และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มวิเคราะห์และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1. ศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบระบบงาน เพื่อพัฒนาและวางแผน ระบบข้อมูลของกรมส่งเสริมสหกรณ์ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร
2. จัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรมส่งเสริมสหกรณ์
3. พัฒนาระบบประมวลผลข้อมูลให้มีความถูกต้อง สมบูรณ์ รวดเร็ว เพื่อรองรับฐานข้อมูลรวมของกรมส่งเสริมสหกรณ์ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. กำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการดำเนินงาน วิธีการจัดเก็บ รวบรวมข้อมูล และรูปแบบรายงานให้สอดคล้องกับความต้องการใช้ข้อมูลของหน่วยงาน
5. จัดทำและพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

หน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้ากลุ่มวิเคราะห์และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1. ศึกษา วิเคราะห์ ประสานงานในการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย
2. ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน ติดตาม ประเมินผล ตัดสินใจในการกำหนดความต้องการและออกแบบจัดทำระบบสารสนเทศ
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ตามแผนกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมส่งเสริมสหกรณ์)
3. ศึกษาการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประยุกต์ใช้กับระบบสารสนเทศของกรมส่งเสริมสหกรณ์
4. จัดทำและพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานและรองรับนโยบายรัฐบาล
5. ให้คำปรึกษา แนะนำด้านการวิเคราะห์และประสานการจัดทำ มาตรฐานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาระบบงานด้านสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจความรับผิดชอบของกอง สำนักต่างๆ ในกรมส่งเสริมสหกรณ์
6. ส่งเสริม พัฒนาและจัดทำคู่มือที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่รับผิดชอบให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
7. ประสารงาน ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่ม/ฝ่าย/กอง/สำนักต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย เพื่อร่วมกันวางแผนและแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน
8. จัดทำ นำเสนอ และเผยแพร่รายงานต่างๆ ผลการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย ในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการตัดสินใจในการบริหารงานให้สอดคล้องทันต่อสภาวการณ์
9. ประสานงาน ให้บริการและบูรณาการด้านข้อมูลสารสนเทศ ที่เกี่ยวกับภารกิจความรับผิดชอบแก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคคลผู้ตัดสินใจ ตามกรอบโครงสร้างงานบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
10. ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้ากลุ่ม กำหนดนโยบายการปฏิบัติงาน ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัยสั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงแก้ไขติดตามประเมินผล และแก้ไขปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย

ประกอบด้วย ข้าราชการ 2 คน และพนักงานราชการ 2 คน

ข้าราชการ

  ชื่อ - สกุล : นายชยุตม์  ซื่อบุญเกียรติ
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
                 การสื่อสาร
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
                            ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป
  เบอร์โทรศัพท์ : 0-2281-2923 ภายใน 606
  เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 096-564-2989
  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  ชื่อ - สกุล : นายคัมภีร์  ชูชื่นมานะกิจ
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  เบอร์โทรศัพท์ : 0-2281-2923 ภายใน 606
  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  ชื่อ - สกุล : - ว่าง -
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
  วุฒิการศึกษา : -
  เบอร์โทรศัพท์ : 0-2281-2923 ภายใน 606
  E-mail : -

  ชื่อ - สกุล : - ว่าง -
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
  วุฒิการศึกษา : -
  เบอร์โทรศัพท์ : 0-2281-2923 ภายใน 606
  E-mail : -

  ชื่อ - สกุล : - ว่าง -
  ตำแหน่ง : นักวิชาการสถิติชำนาญการ
  เบอร์โทรศัพท์ : 0-2281-2923 ภายใน 606
  E-mail : -

  ชื่อ - สกุล :- ว่าง -
  ตำแหน่ง : นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
  เบอร์โทรศัพท์ : 0-2281-2923 ภายใน 606
  E-mail : -
พนักงานราชการ

  ชื่อ - สกุล : นายวัชรินทร์  เหลาคม
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
  วุฒิการศึกษา : ปวส. ช่างไฟฟ้า
                         ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
  เบอร์โทรศัพท์ : 0-2281-2923 ภายใน 606
  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  ชื่อ - สกุล : นางสาวณัฏฐณิชา  ธนาโชติศศิวรกุล
  ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
  วุฒิการศึกษา : ปวส. การจัดการ
                         ปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป
  เบอร์โทรศัพท์ : 0-2281-2923 ภายใน 606
  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ทำเนียบบุคลากร กลุ่มพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

หน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

1.  ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา ติดตั้ง บำรุงรักษา กำกับ ดูแล ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ระบบเครือข่าย และระบบความมั่นคงปลอดภัย
2.  ส่งเสริม สนับสนุน จัดทำ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์อย่างเป็นระบบผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต แก่บุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป
3.  ส่งเสริม แนะนำ และให้ความรู้เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ระบบเครือข่ายแก่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร เพื่อนำระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย มาใช้ในการดำเนินงาน
4.  ศึกษา พัฒนา และวางแผนระบบเครือข่าย
5.  พัฒนาและวางแผนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรอย่างเป็นระบบ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
6.  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

หน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

1. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและวางแผนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต เพื่อการสื่อสารและพัฒนางานกรมส่งเสริมสหกรณ์ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มลักษณะอื่น
2. ศึกษา ออกแบบ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วง รวมทั้งดูแลให้คำปรึกษา แนะนำเพื่อการติดตั้งและการบำรุงรักษา
3. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำและพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และระบบฐานข้อมูลของกรมฯ ตลอดจนให้คำปรึกษา แนะนำและเลือกใช้อุปกรณ์และสื่อต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. จัดทำและพัฒนาระบบเว็บไซต์ และระบบอีเมล์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มลักษณะอื่น
5. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ จัดทำและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นระบบผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต รวมทั้งการจัดทำหูฟังเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
6. ศึกษาการพัฒนาเทคโนโลยีด้านระบบคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย และระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อการประยุกต์ใช้กับระบบของกรมฯ
7. ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้ากลุ่มกำหนดนโยบายการปฏิบัติงาน ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ และให้คำปรึกษา แนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ติดตามและประเมินผลและแก้ไขปัญหาขัดข้องนาการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย

ประกอบด้วย ข้าราชการ 5 คน และพนักงานราชการ 5 คน

ข้าราชการ

ชื่อ - สกุล : นางสาวสุภารัตน์ หิรัญญโสภณ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
                      ปริญญาโท สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2281-1944 ภายใน 263
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 085-240-4224
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ชื่อ - สกุล : นายณัฐวุฒิ ทองแผ่
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2281-1944 ภายใน 263
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ชื่อ - สกุล : นางสาวพิชญา เหมกระศรี
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2281-1944 ภายใน 263
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ชื่อ - สกุล : นางสาวสุมาลี คำมุลคร
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
                      ปริญญาโท สาขาระบบเครือข่ายฯ
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2281-1944 ภายใน 263
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ชื่อ - สกุล : นายอนุชา  แย้มพลาย
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2281-1944 ภายใน 263
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

พนักงานราชการ

ชื่อ - สกุล : นางสาวฑัณฑิมา ทับเทศ
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
วุฒิการศึกษา : ปวส. สาขาบัญชี
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2281-1944 ภายใน 263
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ชื่อ - สกุล : นายศรายุทธ  เศษเพ็ง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรรม
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2281-1944 ภายใน 263
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ชื่อ - สกุล : นายจักรพันธุ์ เวชกามา
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2281-1944 ภายใน 263
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ชื่อ - สกุล : นายกิตติพงษ์ สำเนียงเพราะ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์
วุฒิการศึกษา : ปวช. สาขาไฟฟ้ากำลัง
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2281-1944 ภายใน 263
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ชื่อ - สกุล : นายณุชนก ทิวงศ์กรณ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์
วุฒิการศึกษา : ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2281-1944 ภายใน 263
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ชื่อ - สกุล : - ว่าง -
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์
วุฒิการศึกษา : -
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2281-1944 ภายใน 263
E-mail : -

ทำเนียบบุคลากร กลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ

มีหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ

1.  ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศของกรม สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร
2.  ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อพัฒนาและวางแผนระบบประมวลผลข้อมูลรูปแบบรายงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ สหกรณ์ กลุ่มเกษตร
3.  ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน ออกแบบและดำเนินการจัดทำสารสนเทศเพื่อใช้งานการบริหารของกรมส่งเสริมสหกรณ์
4.  พัฒนาระบบ รูปแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบทางสถิติ และจัดทำสถิติ เอกสารข้อมูลสารสนเทศของกรม สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร
5.  จัดทำและพัฒนาระบบการเรียกใช้ข้อมูลผ่านเครือข่ายระบบสารสนเทศ
6.  ให้บริการข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับภารกิจงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร
7.  ประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำ พัฒนา และบำรุงรักษาฐานข้อมูล
8.  ดำเนินการงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกรมตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
9.  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

หน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้ากลุ่มในศูนย์สารสนเทศ

1. ดำเนินการและรับผิดชอบภารกิจของศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 
2. กำกับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบ การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของหน่วยงานในกรมสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร เพื่อให้เป็นตามระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและนำมาประมวลผล
3. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ทางสถิติเพื่อจัดทำรายงานสถิติ รายงานการศึกษาวิจัย เพื่อนำมาเสนอสารสนเทศ และผลการศึกษาวิจัยให้กับผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปประยุกต์ใช้สอดคล้องกับความต้องการใช้ข้อมูลของหน่วยงาน
4. ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อการจัดทำและพัฒนาระบบสารสนเทศ (Management Information System) ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อการพัฒนาสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มในลักษณะอื่น
5. ดูแล บำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของกรมส่งเสริมสหกรณ์
6. ดำเนินการและรับผิดชอบภารกิจศูนย์ปฏิบัติการ DOC (Department Operation Center) ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
7. ศึกษาการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประยุกต์ใช้กับระบบสารสนเทศของกรมส่งเสริมสหกรณ์
8. ส่งเสริม พัฒนา และจัดทำคู่มือที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่รับผิดชอบให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
9. ประสานและให้ความร่วมมือกับกลุ่มต่างๆ เพื่อการป้องกัน และควบคุมการเข้าถึงฐานข้อมูล การกำหนดคุณลักษณะ การอนุญาตสิทธิ์ในการนำเข้าและส่งออกฐานข้อมูล
10. ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้ากลุ่ม กำหนดนโยบายการปฏิบัติงาน ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบและให้คำปรึกษา แนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ติดตามและประเมินผลและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย

ประกอบด้วย ข้าราชการ 6 คน พนักงานราชการ 3 คน

 ข้าราชการ

ชื่อ - สกุล : นางสาววราลักษณ์ มะลิซ้อน
ตำแหน่ง :  ผู้อำนวยการกลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ
วุฒิการศึกษา :  ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์
                       ปริญญาโท สาขาสถิติประยุกต์

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2628-5519 ภายใน 610
                       0-2281-8621 ภายใน 609
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 086-853-4750
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

ชื่อ - สกุล : นางสาวจินตนา สุ่มประดิษฐ
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขาวิชาเอกสถิติประยุกต์
                    (การจัดการสารสนเทศประยุกต์)

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2628-5519 ภายใน 610
                       0-2281-8621 ภายใน 609
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   
ชื่อ - สกุล : นางสาวอัสนี ทิพยจักร
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
                      ปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์มหาบัณฑิต 
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2628-5519 ภายใน 610
                       0-2281-8621 ภายใน 609
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   

  

ชื่อ - สกุล : นางสาวดวงสมร ส่องเมืองสุข
ตำแหน่ง : นักวิชาการสถิติชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาสถิติประยุกต์
                      ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2628-5519 ภายใน 610
                       0-2281-8621 ภายใน 609
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ชื่อ - สกุล : นายสุกฤษฏิ์ กลั่นบุศย์
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2628-5519 ภายใน 610
                       0-2281-8621 ภายใน 609
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

ชื่อ - สกุล : นางสาวผึ้งพร ลาภส่งผล
ตำแหน่ง : นักวิชาการสถิติปฎิบัติการ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์บัณฑิต (สถิติ)
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2628-5519 ภายใน 610
                0-2281-8621 ภายใน 609
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   
พนักงานราชการ

ชื่อ - สกุล : นายสหกรณ์ วรวาท
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2628-5519 ภายใน 610
                       0-2281-8621 ภายใน 609
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

ชื่อ - สกุล : นางสาววรประภา ไชยชะนะ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
                      ปริญญาโท สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2628-5519 ภายใน 610
                       0-2281-8621 ภายใน 609
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

ชื่อ - สกุล : นางอาทิตยา เตชบวรเสาวภาคย์
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
วุฒิการศึกษา : ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2628-5519 ภายใน 610
                       0-2281-8621 ภายใน 609
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.