ทำเนียบบุคลากร กลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ

มีหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ

1.  ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศของกรม สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร
2.  ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อพัฒนาและวางแผนระบบประมวลผลข้อมูลรูปแบบรายงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ สหกรณ์ กลุ่มเกษตร
3.  ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน ออกแบบและดำเนินการจัดทำสารสนเทศเพื่อใช้งานการบริหารของกรมส่งเสริมสหกรณ์
4.  พัฒนาระบบ รูปแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบทางสถิติ และจัดทำสถิติ เอกสารข้อมูลสารสนเทศของกรม สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร
5.  จัดทำและพัฒนาระบบการเรียกใช้ข้อมูลผ่านเครือข่ายระบบสารสนเทศ
6.  ให้บริการข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับภารกิจงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร
7.  ประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำ พัฒนา และบำรุงรักษาฐานข้อมูล
8.  ดำเนินการงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกรมตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
9.  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

หน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้ากลุ่มในศูนย์สารสนเทศ

1. ดำเนินการและรับผิดชอบภารกิจของศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 
2. กำกับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบ การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของหน่วยงานในกรมสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร เพื่อให้เป็นตามระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและนำมาประมวลผล
3. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ทางสถิติเพื่อจัดทำรายงานสถิติ รายงานการศึกษาวิจัย เพื่อนำมาเสนอสารสนเทศ และผลการศึกษาวิจัยให้กับผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปประยุกต์ใช้สอดคล้องกับความต้องการใช้ข้อมูลของหน่วยงาน
4. ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อการจัดทำและพัฒนาระบบสารสนเทศ (Management Information System) ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อการพัฒนาสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มในลักษณะอื่น
5. ดูแล บำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของกรมส่งเสริมสหกรณ์
6. ดำเนินการและรับผิดชอบภารกิจศูนย์ปฏิบัติการ DOC (Department Operation Center) ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
7. ศึกษาการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประยุกต์ใช้กับระบบสารสนเทศของกรมส่งเสริมสหกรณ์
8. ส่งเสริม พัฒนา และจัดทำคู่มือที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่รับผิดชอบให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
9. ประสานและให้ความร่วมมือกับกลุ่มต่างๆ เพื่อการป้องกัน และควบคุมการเข้าถึงฐานข้อมูล การกำหนดคุณลักษณะ การอนุญาตสิทธิ์ในการนำเข้าและส่งออกฐานข้อมูล
10. ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้ากลุ่ม กำหนดนโยบายการปฏิบัติงาน ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบและให้คำปรึกษา แนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ติดตามและประเมินผลและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย

ประกอบด้วย ข้าราชการ 6 คน พนักงานราชการ 3 คน

 ข้าราชการ

ชื่อ - สกุล : นางสาววราลักษณ์ มะลิซ้อน
ตำแหน่ง :  ผู้อำนวยการกลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ
วุฒิการศึกษา :  ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์
                       ปริญญาโท สาขาสถิติประยุกต์

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2628-5519 ภายใน 610
                       0-2281-8621 ภายใน 609
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 086-853-4750
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

ชื่อ - สกุล : นางสาวจินตนา สุ่มประดิษฐ
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขาวิชาเอกสถิติประยุกต์
                    (การจัดการสารสนเทศประยุกต์)

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2628-5519 ภายใน 610
                       0-2281-8621 ภายใน 609
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   
ชื่อ - สกุล : นางสาวอัสนี ทิพยจักร
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
                      ปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์มหาบัณฑิต 
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2628-5519 ภายใน 610
                       0-2281-8621 ภายใน 609
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   

  

ชื่อ - สกุล : นางสาวดวงสมร ส่องเมืองสุข
ตำแหน่ง : นักวิชาการสถิติชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาสถิติประยุกต์
                      ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2628-5519 ภายใน 610
                       0-2281-8621 ภายใน 609
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ชื่อ - สกุล : นายสุกฤษฏิ์ กลั่นบุศย์
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2628-5519 ภายใน 610
                       0-2281-8621 ภายใน 609
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

ชื่อ - สกุล : นางสาวผึ้งพร ลาภส่งผล
ตำแหน่ง : นักวิชาการสถิติปฎิบัติการ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์บัณฑิต (สถิติ)
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2628-5519 ภายใน 610
                0-2281-8621 ภายใน 609
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   
พนักงานราชการ

ชื่อ - สกุล : นายสหกรณ์ วรวาท
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2628-5519 ภายใน 610
                       0-2281-8621 ภายใน 609
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

ชื่อ - สกุล : นางสาววรประภา ไชยชะนะ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
                      ปริญญาโท สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2628-5519 ภายใน 610
                       0-2281-8621 ภายใน 609
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

ชื่อ - สกุล : นางอาทิตยา เตชบวรเสาวภาคย์
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
วุฒิการศึกษา : ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2628-5519 ภายใน 610
                       0-2281-8621 ภายใน 609
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.