ทำเนียบบุคลากร ฝ่ายบริหารทั่วไป

มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวกับ

1.  ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ รวบรวมแผนงาน และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2.  ดำเนินการเกี่ยวกับงานการเงิน การบัญชี วัสดุ ครุภัณฑ์ จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานบุคคลของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3.  ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและงานบริหารทั่วไปของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4.  ควบคุม และติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร

5.  ติดต่อ ประสานงานและจัดประชุมของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
6.  ติดตาม เร่งรัด และประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนงานโครงการและคำรับรองการปฏิบัติราชการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
7.  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ประกอบด้วยข้าราชการ 4 คน และลูกจ้างประจำ 2 คน

 ข้าราชการ

  ชื่อ - สกุล : นางสาวพิมพ์ชนก ตาลตา
  ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท หลักสูตร MBA
                        บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

  เบอร์โทรศัพท์ : 0-2281-0004 ภายใน 602
  เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 094-445-3951
  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  ชื่อ - สกุล : - ว่าง -
  ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
  วุฒิการศึกษา :  -
  เบอร์โทรศัพท์ : 0-2281-0004 ภายใน 602

  เบอร์โทรสาร : 0-2281-0004
  E-mail : -

  ชื่อ - สกุล : นางสาวสุพัชรี ขันลุน
  ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
  วุฒิการศึกษา : ปวช. สาขาบัญชี
  เบอร์โทรศัพท์ : 0-2281-0004 ภายใน 602
  เบอร์โทรสาร : 0-2281-0004
  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  ชื่อ - สกุล : นางนุชนาถ พชรพงศ์พล
  ตำแหน่ง : 
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
  วุฒิการศึกษา : 
ปริญญาตรี ศิลป์ศาสตร์ สาขาการจัดการทั่วไป
  เบอร์โทรศัพท์ : 
0-2281-0004 ภายใน 602
  เบอร์โทรสาร : 
0-2281-0004
  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  ชื่อ - สกุล : นางสาวชลดา สุมณฑา
  ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต สาขารัฐศาสตร์

  เบอร์โทรศัพท์ : 0-2281-0004 ภายใน 602
  เบอร์โทรสาร : 0-2281-0004
  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  ชื่อ - สกุล : - ว่าง -
  ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน
  วุฒิการศึกษา : -
  เบอร์โทรศัพท์ : 0-2281-0004 ภายใน 602
  เบอร์โทรสาร : 0-2281-0004
  E-mail : -
ลูกจ้างประจำ

  ชื่อ - สกุล : นายวันชัย ภู่เกลี้ยะ
  ตำแหน่ง : พนักงานพิมพ์ ส.3
  วุฒิการศึกษา : ปวช. การตลาด
  เบอร์โทรศัพท์ : 0-2281-0004 ภายใน 602
  เบอร์โทรสาร : 0-2281-0004
  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  ชื่อ - สกุล : - ว่าง -
  ตำแหน่ง : พนักงานเก็บเอกสาร
  วุฒิการศึกษา :  -
  เบอร์โทรศัพท์ : 0-2281-0004 ภายใน 602

  เบอร์โทรสาร : 0-2281-0004
  E-mail : -

  ชื่อ - สกุล : นายสำรวม สวนสำเริง
  ตำแหน่ง : พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
  วุฒิการศึกษา : ป.6
  เบอร์โทรศัพท์ : 0-2281-0004 ภายใน 602
  เบอร์โทรสาร : 0-2281-0004
  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.