โครงสร้างอัตรากำลัง

อัตรากำลังของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบด้วยข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ ดังนี้

ฝ่ายบริหารทั่วไป (8)
ประกอบด้วย ข้าราชการ 6 คน ลูกจ้างประจำ 2 คน

มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวกับ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำและรวบรวมแผนงานงบประมาณ การเงิน การบัญชี วัสดุ ครุภัณฑ์ และบริหารงานบุคคลของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ และงานธุรการทั่วไปของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย


กลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ (9)
ประกอบด้วย ข้าราชการ 6 คน และพนักงานราชการ 3 คน

มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวกับ

1. ดำเนินการและรับผิดชอบภารกิจของศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540
2. จัดเก็บรวบรวมข้อมูลของหน่วยงานในกรม สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร เพื่อให้เป็นไปตามระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ และนำมาประมวลผล
3. ศึกษา วิเคราะห์ การจัดทำรายงานสถิติ รายงานการศึกษาวิจัย เพื่อนำเสนอสารสนเทศและผลการศึกษาวิจัยให้กับผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปประยุกต์ใช้สอดคล้องกับความต้องการใช้ข้อมูลของหน่วยงาน
4. จัดทำและพัฒนาระบบสารสนเทศ MIS (Management information System) ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อการพัฒนาสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มในลักษณะอื่นๆ
5. ดูแล บำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของกรมส่งเสริมสหกรณ์
6. ดำเนินการและรับผิดชอบภารกิจศูนย์ปฏิบัติการ DOC (Department operation center) ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
7. ศึกษาการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงานข้อมูลสารสนเทศ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับระบบสารสนเทศของกรมส่งเสริมสหกรณ์
8. ให้บริการข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศแก่บุคคลผู้สนใจ หรือหน่วยงานภาครัฐทั้งในและนอกสังกัดและองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง
9. จัดทำคู่มือที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่รับผิดขอบ
10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย


กลุ่มวิเคราะห์และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (6)
ประกอบด้วย ข้าราชการ 4 คน และพนักงานราชการ 2 คน

มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวกับ

1. ศึกษา วิเคราะห์ ประสานงานในการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
2. ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ทางสถิติสำหรับการวางแผน ติดตาม ประเมินผล การตัดสินใจในการกำหนดความต้องการ และออกแบบจัดทำระบบสารสนเทศของกรมส่งเสริมสหกรณ์
3. ศึกษาการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการวางระบบข้อมูล เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับระบบสารสนเทศของกรมส่งเสริมสหกรณ์
4. จัดทำและพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน และรองรับนโยบายรัฐบาล
5. ให้คำปรึกษา แนะนำด้านวิชาการสถิติ การวิเคราะห์ ประสานและจัดทำมาตรฐานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาระบบงานด้านสารสนเทศของกรมส่งเสริมสหกรณ์
6. จัดทำคู่มือที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย


กลุ่มพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร(11)
ประกอบด้วย ข้าราชการ 5 คน และพนักงานราชการ 6 คน

มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวกับ

1. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและวางแผนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต เพื่อการสื่อสารและพัฒนางานกรมส่งเสริมสหกรณ์ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มลักษณะอื่น
2. ศึกษา ออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และอุปกรณ์ต่อพ่วงของกรม รวมทั้งดูแลให้คำแนะนำเพื่อการติดตั้งและการบำรุงรักษา
3. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำและพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายและระบบฐานข้อมูล ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตลอดจนให้คำปรึกษา แนะนำและเลือกใช้อุปกรณ์และสื่อต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. จัดทำและพัฒนาระบบเว็บไซต์ และระบบอีเมล์ของกรมฯ สหกรณ์
5. ศึกษาวิเคราะห์เพื่อออกแบบ จัดทำและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นระบบผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต รวมทั้งการจัดทำหูฟังเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
6. ศึกษาการพัฒนาเทคโนโลยีด้านระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายและระบบรักษาความปลอดภัยของกรม เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับระบบสารสนเทศของกรมฯ
7. จัดทำคู่มือที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ
8. ปฏิบัติงานหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย