ทำเนียบผู้บริหาร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายชื่อ ตำแหน่ง ปีที่ดำรงตำแหน่ง
นายวิชัย ศศิราชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ - พ.ศ. ๒๕๔๖
นางสุดารัตน์ วัชรคุปต์ เหล่าวิชยา ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๔๖ - พ.ศ. ๒๕๔๗
นายแต้มต่อ ฉันทานุมัติอาภรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๔๗ - พ.ศ. ๒๕๔๗
นายเพชร ศิรินุพงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๔๗ - พ.ศ. ๒๕๔๘
นายแต้มต่อ ฉันทานุมัติอาภรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ - พ.ศ. ๒๕๕๑
นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๕๑ - พ.ศ. ๒๕๕๒
นายวีระชัย เจนเจริญวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๕๒ - พ.ศ. ๒๕๕๔
นางอรุณี เอกทัฬห์ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๕๔ - พ.ศ. ๒๕๕๕
นายวิเชียร แท่นธรรมโรจน์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙
นายธนิต จันทร์ประทีป ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๕๙ - ปัจจุบัน