แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับที่ ๓) ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
(พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑) ฉบับสมบูรณ์

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับที่ ๓) ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑) ฉบับสมบูรณ์
บทสรุปผู้บริหาร_แผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑
สรุปสถานภาพและความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
การออกแบบการพัฒนาเทคโนโลยีฯ
แผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑
ความสอดคล้องของแผนแม่บทฯ

แผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
(พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑) ฉบับสมบูรณ์ 

แผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑) ฉบับสมบูรณ์
เกณฑ์ราคากลางและครุภัณฑ์พื้นฐานฯ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตร์ของกระทรวงเกษตรฯ ปี ๒๕๕๖
เกณฑ์ราคาสำหรับงานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างมาตรฐานข้อมูลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีฯ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับการให้บริการด้วยเทคโนโลยีฯ

แผนแม่บทเทคโนโลสารสนเทศของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔

แผนแม่บทเทคโนโลสารสนเทศของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔ ll ไฟล์ที่ ๑ ll ไฟล์ที่ ๒ ll ไฟล์ที่ ๓