คำสั่งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ย้อนหลัง

คำสั่งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปี 2560
ลำดับที่ เลขที่คำสั่ง  เรื่อง
1 ที่ 8/2560 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่ม/ฝ่ายกรณีไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการ
ปี 2559
ลำดับที่ เลขที่คำสั่ง  เรื่อง
1 ที่ 1/2559 ให้ข้าราชการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
ปี 2558
 ลำดับที่  เลขที่คำสั่ง                                             เรื่อง
 1 ที่ 2/2558  แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองผลการประเมินปฏิบัติราชการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2 ที่ 1/2558 แต่งตั้งคณะทำงานโครงการสถานที่ทำงาน น่าอยู่ น่าทำงานของ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปี 2557
ลำดับที่ เลขที่คำสั่ง                                             เรื่อง
1 ที่ 39/2557 การมอบหมายให้ข้าราชการและพนักงานดูแลระบบคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศในห้องศูนย์คอมพิวเตอร์
2 ที่ 29/2557 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์
3 ที่ 28/2557 แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
ศูนย์สารสนเทศ