อำนาจหน้าที่ และเป้าหมาย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


อำนาจหน้าที่

1. ศึกษาพัฒนาระบบฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย ระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
2. พัฒนาระบบ รูปแบบหลักเกณฑ์วิธีการ ระเบียบวิธีทางสถิติ และศึกษา วิเคราะห์ เพื่อจัดทำข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล ประมวลผลสำหรับใช้ในงานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
3. ส่งเสริม เผยแพร่ สนับสนุน ให้บริการสารสนเทศแก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และบุคคลทั่วไป
4. ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

เป้าหมาย

1. เพื่อให้สามารถใช้ระบบสารสนเทศของกรมฯ ได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้งานให้สามารถใช้งานระบบเครือข่ายการสื่อสารภายในของกรมฯ ได้ต่อเนื่องอย่าง มีประสิทธิภาพ
3. เพื่อกำหนอข้อมูลให้เพียงพอและตรงตามความต้องการโดยให้มีมาตรฐานและเป็นไปในแนวเดียวกัน
4. เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ใช้บริการข้อมูลได้ใช้ข้อมูลในการส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
5. เพื่อให้ผู้บริหารของกรมฯ ได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูล/ข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศในการวางแผน ตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ
6. เพื่อเป็นทางเลือกในการกำหนดนโยบายและแนวทางในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมฯ
7. เพื่อให้ข้อมูลที่นำออกเผยแพร่ต่อหน่วยงานภายนอกและประชาชนทั่วไปสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ถูกต้อง รวดเร็วและทันเหตุการณ์