• ประกันคุณภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์

การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ การจัดฝึกอบรม การจัดงานและการจัดประชุมระหว่างประเทศ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019
ผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563
แนวทางการควบคุมภายในด้านการจ่ายเงิน
ตอบข้อหารือค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561
อัตราค่าอาหาร การฝึกอบรมในประเทศ
นโยบายอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2561
แนวทางการปฏิบัติและแนวทางการตรวจสอบ KTB Corporate Online
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต) ผ่านอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง Electronic Data Capture : EDC)
บรรยายแนวทางลดข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานคลัง วันที่ 7 สิงหาคม 2560
บรรยายการควบคุมภายใน
ผลการตรวจสอบ และข้อเสนอแนะ ปี 2560 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560)
สรุปสาระสำคัญการเบิกค่าเช่าบ้าน
การตรวจสอบการมีชีวิตของผู้รับบำนาญ
ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรมการ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2558
หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงความประสงค์กลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ
พรบ.การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตาม พรบ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 พ.ศ. 2557
สรุปข้อบกพร่องที่พบจากรายงานสรุปการตรวจสอบภายในภาพรวมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (รอบ 6 เดือน)
หนังสือเวียนตอบข้อหารือกรณีเข้าร่วมงานแข่งขันกีฬา

 title rule

 

title activity

โครงการสัมนาการตรวจสอบภายในภาครัฐ

วันที่ 11 กันยายน 2561 กลุ่มตรวจสอบภายในร่วมแสดงความยินดีกับ มกอช. 

Read more
รางวัลชนะเลิศสถานที่ทำงานน่าอยู่

วันที่ 29 กันยายน 2561 กลุ่มตรวจสอบภายในได้รับรางวัลชนะเลิศ

Read more
วันรัฐธรรมนูญ

วันที่ 10 ธันวาคม 2561 กลุ่มตรวจสอบภายในร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์

Read more
Quick Links
cpdmoaccadcgdgprocurementoagbbroyal