ข่าวประชาสัมพันธ์

1479992805 icon 70  ตอบข้อหารือค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการnew
1479992805 icon 70
  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561new
1479992805 icon 70  อัตราค่าอาหาร การฝึกอบรมในประเทศ new
1479992805 icon 70
  นโยบายอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2561

1479992805 icon 70  แนวทางการปฏิบัติและแนวทางการตรวจสอบ KTB Corporate Online
1479992805 icon 70  หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต) ผ่านอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
       (เครื่อง Electronic Data Capture : EDC)
 
1479992805 icon 70  บรรยายแนวทางลดข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานคลัง วันที่ 7 สิงหาคม 2560

1479992805 icon 70  บรรยายการควบคุมภายใน 
1479992805 icon 70  ผลการตรวจสอบ และข้อเสนอแนะ ปี 2560 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560) 
1479992805 icon 70  สรุปสาระสำคัญการเบิกค่าเช่าบ้าน
1479992805 icon 70  การตรวจสอบการมีชีวิตของผู้รับบำนาญ
1479992805 icon 70  ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรมการ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2558
1479992805 icon 70  หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงความประสงค์กลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ
1479992805 icon 70
 พรบ.การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตาม พรบ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 พ.ศ. 2557

1479992805 icon 70  หนังสือเวียนตอบข้อหารือกรณีเข้าร่วมงานแข่งขันกีฬา

 

 

  • ประกันคุณภาพ

 title rule

 


title activity

 

 
 กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมส่งเสริมสหกรณ์
 ชั้น 6 เลขที่ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา กรุงเทพฯ 10200
 โทรศัพท์/โทรสาร 0-2281-0110