Untitled 1  


>>> | | | คำสั่ง | | | <<<
วันที่
เรื่อง
เอกสาร
1 พฤศจิกายน 2561
คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 515/2561 เรื่องมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ยกเลิกคำสั่งกรมฯ ที่ 658/2560 และ ที่ 286/2561)
17 ตุลาคม 2561
คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 491/2561 เรื่องกำหนดเขตตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์
1 ตุลาคม 2561
คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 869/2561 เรื่องกำหนดเขตตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
10 กันยายน 2561
คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 221/2561 เรื่องกำหนดพื้นที่ตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
26 กรกฎาคม 2561
คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน ประจำปี 2561 ที่ 2/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินและคัดเลือกโรงเรียนระดับกลุ่มโรงเรียน
26 กรกฎาคม 2561
คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน ประจำปี 2561 ที่ 1/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินและคัดเลือกโรงเรียนระดับภาค
19 กรกฎาคม 2561
คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 347/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทานประจำปี 2561
28 พฤษภาคม 2561
คำสั่งคณะกรรมการจัดการประกวดผลงานการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์ทุกประเภทและกลุ่มเกษตรกรที่ 5/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์ทุกประเภทและกลุ่มเกษตรกร ระดับเขต
17 พฤษภาคม 2561
คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 238/2561 เรื่องแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
1 พฤษภาคม 2561
คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 202/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561
19 เมษายน 2561
คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 186/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจกำกับและติดตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน กรมส่งเสริมสหกรณ์ (ยกเลิกคำสั่งกรมฯ ที่ 165/2560)
27 กุมภาพันธ์ 2561
คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 108/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานวางแผนและบริหารอัตรากำลังของกรมส่งเสริมสหกรณ์
16 กุมภาพันธ์ 2561
คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 85/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะพิจารณาการใช้อำนาจของผู้ตรวจราชการกรมในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณ์ ตามมาตรา 22 (4) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542
2 กุมภาพันธ์ 2561
คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 51/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานให้คำปรึกษาด้านการกำกับดูแล
1 กุมภาพันธ์ 2561
คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 39/2561 เรื่องมอบหมายผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ติดตาม กำกับ แนะนำการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุน
29 ธันวาคม 2560
คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 711/2560 เรืองแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตร
30 พฤศจิกายน 2560
คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 657/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ยกเลิกคำสั่งกรมฯ ที่ 558/2560)
8 พฤศจิกายน 2560
คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 610/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนแบบ CPD Unit School
31 ตุลาคม 2560
คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ 105/2560 เรื่องแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 

ดูเพิ่มเติม >>>