ข่าวกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

การตรวจประเมินโรงสีกลุ่มเกษตรกรทำนา นาโส่

 สถาบันพัฒนาเครื่องจักรกลและพื้นที่สหกรณ์ ดำเนินการตรวจประเมินโ...

Read more

การตรวจประเมินโรงสีพระราชทาน จ.น่าน

สถาบันพัฒนาเครื่องจักรกลและพื้นที่สหกรณ์ ดำเนินการตรวจประเมินโรงส...

Read more

การตรวจประเมินโรงสีสหกรณ์การเกษตรบุรีรัมย์ จำกัด

  สถาบันพัฒนาเครื่องจักรกลและพื้นที่สหกรณ์ ดำเนินการตรวจประเมินโ...

Read more

การตรวจประเมินโรงสีสหกรณ์การเกษตรห้างฉัตร จำกัด

สถาบันพัฒนาเครื่องจักรกลและพื้นที่สหกรณ์ ดำเนินการตรวจประเมินโรงส...

Read more

การตรวจประเมินโรงสีสหกรณ์การเกษตรเมืองพาน จำกัด

  สถาบันพัฒนาเครื่องจักรกลและพื้นที่สหกรณ์ ดำเนินการตรวจประเมิ...

Read more