• กษ ๑๑๐๓/ว ๑๓ เรื่อง  หลักเกณฑ์การเบิกค่ายาบรรเทาอาการข้อเสื่อมที่ออกฤทธิ์ช้า และกลุ่มยาฉีดเข้าข้อบรรเทาอาการข้อเสื่อม
   ( ที่ กค ๐๔๑๖.๒/ว ๑๖๗ ลว.๒๖ มี.ค.๖๔)       ๐๘/๐๔/๖๔     icon new

  • กษ ๑๑๐๓/ว ๑๒ เรื่อง  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรครูมาติกซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง
   (ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๖.๒/ว ๑๖๖ ลว.๒๖ มี.ค.๖๔)       ๐๘/๐๔/๖๔     icon new

  • กษ ๑๑๐๓/ว ๑๑ เรื่อง  ซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
   พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กรณีบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เนื่องจากคู่สัญญาควบรวมกิจการ
   (ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว ๑๖๕ ลว.๒๕ มี.ค.๖๔)       ๐๒/๐๔/๖๔     

  • กษ ๑๑๐๓/ว ๑๐  เรื่อง  มาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ
   (ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๖๔ ลว.๒๕ มี.ค.๖๔)       ๐๒/๐๔/๖๔     

  • กษ ๑๑๐๓/ว ๙  เรื่อง  ขอความร่วมมือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่..) พ.ศ. ...
   (ที่ กค ๐๔๐๘.๕/ว ๑๔๓ ลว.๑๕ มี.ค.๖๔)       ๐๑/๐๔/๖๔     

  • กษ ๑๑๐๓/ว ๘  เรื่อง  แจ้งปรับแผนการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)
   (ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๔.๒/ว ๑๕๓ ลว.๑๙ มี.ค.๖๔)          ๓๐/๐๓/๖๔     

  • กษ ๑๑๐๓/ว ๗  เรื่อง  ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิ
   ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ
   เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ พ.ศ. 2564 
   (ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๘.๒/ว ๕๙ ลว.๒๒ มี.ค.๖๔)          ๓๐/๐๓/๖๔     

  • กษ ๑๑๐๓/ว ๖  เรื่อง  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินจากคลังให้กับองค์กรภาคประชาชนตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไข
   ปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
   (ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ว ๕๕ ลว.๑๕ มี.ค.๖๔)          ๓๐/๐๓/๖๔     

  • กษ ๑๑๐๓/ว ๕  เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังด้วยวิธีการฟอกเลือด
   ด้วยเครื่องไตเทียม (ฉบับที่ ๒) 
   (ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๖.๔/ว ๑๓๐ ลว.๑๐ มี.ค.๖๔)           ๒๓/๐๓/๖๔     

  • กษ ๑๑๐๓/ว ๔  เรื่อง  แนวทางปฏิบัติการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตาม
   สัญญาหรือข้อตกลง
   ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
   มาตรา ๑๐๒ วรรคหนึ่ง (๒) 
   กรณีภายหลังเกิดเหตุอุทกภัย
   (ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว ๑๒๒ ลว.๙ มี.ค.๖๔)           ๑๗/๐๓/๖๔     

  • กษ ๑๑๐๓/ว ๓  เรื่อง  แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม
   หรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
   (ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๘๙ ลว.๑๘ ก.พ..๖๔)           ๐๓/๐๓/๖๔     

  • กษ ๑๑๐๓/ว ๒  เรื่อง  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคผิวหนังเรื้อรังซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง
   (ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๖.๒/ว ๖๒๓ ลว.๓๐ ธ.ค.๖๓)           ๑๕/๐๑/๖๔     

  • กษ ๑๑๐๓/ว ๑  เรื่อง  หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
   (ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๘.๕/ว ๑๘๗ ลว.๑๗ ธ.ค.๖๓)           ๐๘/๐๑/๖๔     

             อ่านเพิ่มเติม

                          

News icon

 

news activity re4