• กษ ๑๑๐๓/ว ๒๑  เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ
  (ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๑๙ ลว.๗ มี.ค.๖๑)       ๑๕/๐๓/๖๑    icon new

 • กษ ๑๑๐๓/ว ๒๐  เรื่อง ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย "งานก่อสร้าง" ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
  (ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๑๒ ลว.๕ มี.ค.๖๑)       ๑๕/๐๓/๖๑    icon new

 • กษ ๑๑๐๓/ว ๑๙  เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการเลือกใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กรณีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
  (ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๑๑ ลว.๕ มี.ค.๖๑)       ๑๕/๐๓/๖๑    icon new

 • กษ ๑๑๐๓/ว ๑๘  เรื่อง ซ้อมแนวทางปฏิบัติในการกำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้
  (ค่า k) ไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง
  (ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๑๐ ลว.๕ มี.ค.๖๑)       ๑๕/๐๓/๖๑    icon new

 • กษ ๑๑๐๓/ว ๑๗  เรื่อง ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
  ที่มีสิทธิได้รับเบี้บยประชุม และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้ง สำหรับกรรมการ อนุกรรมการ
  เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๖๑
  (ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๘.๔/ว ๑๖ ลว.๑๖ ก.พ.๖๑)       ๑๕/๐๓/๖๑    icon new

 • กษ ๑๑๐๓/ว ๑๖  เรื่อง กำหนดให้คลินิกทันตกรรมมูลนิธิทันตวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์
  เป็นสถานพยาบาลของทางราชการ
   ( ที่ กค ๐๔๑๖.๔/ว ๙๔ ลว.๒๐ ก.พ.๖๑)       ๒๘/๐๒/๖๑    

 • กษ ๑๑๐๓/ว ๑๕  เรื่อง ซ้อมความเข้าใจกรณีการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน
  ในสถานพยาบาลของเอกชน
  (  ที่ กค ๐๔๑๖.๔/ว ๗๖ ลว.๑๒ ก.พ.๖๑)       ๒๓/๐๒/๖๑    

 • กษ ๑๑๐๓/ว ๑๔  เรื่อง การเบิกค่ารักษาพยาบาลของศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ
  (  ที่ กค ๐๔๑๖.๔/ว ๗๔ ลว.๙ ก.พ.๖๑)       ๒๓/๐๒/๖๑    

 • กษ ๑๑๐๓/ว ๑๓  เรื่อง ซ้อมความเข้าใจในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลัง
  ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
  ( ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ว ๖๕ ลว.๖ ก.พ.๖๑)      ๒๐/๐๒/๖๑    

 • กษ ๑๑๐๓/ว ๑๒  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับชำระเงินของส่วนราชการด้วย
  QR Code และการนำเงินส่งคลัง
  (  ที่ กค ๐๔๑๕.๑/ว ๕ ลว.๑๑ ม.ค.๖๑)      ๐๑/๐๒/๖๑    

 • กษ ๑๑๐๓/ว ๑๑  เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการผ่อนชำระหนี้กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือทายาท
  ได้รับเงินตามกฏหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการเกินสิทธิหรือได้รับไปโดยไม่มีสิทธิ
  (  ที่ กค ๐๔๑๕.๑/ว ๘ ลว.๒๒ ม.ค.๖๑)      ๐๑/๐๒/๖๑    

 • กษ ๑๑๐๓/ว ๑๐  เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง
  และโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง
  ( ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๖.๒/ว ๓๓ ลว.๑๒ ม.ค.๖๑)      ๐๑/๐๒/๖๑    

 • กษ ๑๑๐๓/ว ๙  เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการจัดส่งเอกสารหลักฐานประกอบการถอนคืน
  เงินรายได้แผ่นดิน ประเภทค่าปรับ
  ( ที่ กค ๐๔๑๒.๕/ว ๒๙ ลว.๑๗ ม.ค.๖๐)      ๒๔/๐๑/๖๑    

 • กษ ๑๑๐๓/ว ๘  เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
  การศึกษาบุตร พ.ศ. ๒๕๖๐
  ( ที่ กค ๐๔๐๘.๕/ว ๒๗ ลว.๑๖ ม.ค.๖๐)      ๒๔/๐๑/๖๑    

 • กษ ๑๑๐๓/ว ๗  เรื่อง การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
  ( ที่ กค ๐๔๐๘.๕/ว ๑๙๑ ลว.๒๙ ธ.ค.๖๐)      ๒๒/๐๑/๖๑    

 • กษ ๑๑๐๓/ว ๖  เรื่อง ประเภทและอัตราเงินค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชน
  ประเภทอาชีวศึกษา

  ( ที่ กค ๐๔๐๘.๕/ว ๒๒ ลว.๑๒ ม.ค.๖๑)      ๒๒/๐๑/๖๑    

 • กษ ๑๑๐๓/ว ๕  เรื่อง การกำหนดแบบขอเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน
  ( ที่ กค(กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๕ ลว.๒๙ ธ.ค.๖๐)      ๑๕/๐๑/๖๑    

 • กษ ๑๑๐๓/ว ๔  เรื่อง การกำหนดแบบแจ้งผู้ทิ้งงาน
  ( ที่ กค(กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๔๙๖ ลว.๒๙ ธ.ค.๖๐)      ๑๕/๐๑/๖๑    

 • กษ ๑๑๐๓/ว ๓  เรื่อง ขอขยายระยะเวลาการใช้บังคับอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้
  สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่6
  ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และหมวดที่ 7 ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิค
  การแพทย์และพยาธิวิทยา
  ( ที่ กค ๐๔๑๖.๒/ว ๔๙๕ ลว.๒๙ ธ.ค.๖๐)      ๑๕/๐๑/๖๑    

 • กษ ๑๑๐๓/ว ๒  เรื่อง ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค
  ( ที่ กค ๐๔๑๖.๔/ว ๔๘๔ ลว.๒๑ ธ.ค.๖๐)      ๐๙/๐๑/๖๑    

 • กษ ๑๑๐๓/ว ๑  เรื่อง กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีเข้ารับการรักษา
  พยาบาลที่ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ( ที่ กค ๐๔๑๖.๔/ว ๔๘๐ ลว.๑๙ ธ.ค.๖๐)      ๐๓/๐๑/๖๑    

News icon

 

 

news activity re4