• กษ ๑๑๐๓/ว ๑๐๑ เรื่อง แนวทางปฏิบัติการขายทอดตลาดและการดำเนินการทางทะเบียนรถที่มีมาจาก
  การขายทอดตลาดของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ
  (ที่ กษ ๐๒๐๑.๐๖/ว ๙๐๙๑ ลว.๑๓ พ.ย.๖๑)          ๑๖/๑๑/๖๑     icon new

 • กษ ๑๑๐๓/ว ๑๐๐ เรื่อง แนวปฏิบัติตามมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
  (ที่ กษ ๐๒๐๑.๐๖/ว ๘๘๒๒ ลว.๒ พ.ย.๖๑)          ๐๗/๑๑/๖๑     

 • กษ ๑๑๐๓/ว ๙๙ เรื่อง การผ่อนผันปิดงวดบัญชีสำหรับการบัญชีและรายงานการเงินในระบบ GFMIS
  (ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๔๘๗ ลว.๓๑ ต.ค.๖๑)           ๐๗/๑๑/๖๑     

 • กษ ๑๑๐๓/ว ๙๗ เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีในการรับคืนเงินเบิกเกินส่งคืนและเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืนของ
  ส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
  (ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๕๗๑ ลว.๒๒ ต.ค.๖๑)           ๐๒/๑๑/๖๑     

 • กษ ๑๑๐๓/ว ๙๖ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับคืนเงินเบิกเกินส่งคืนและเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน
  ของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
  (ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ว ๑๐๐ ลว.๒๘ ก.ย.๖๑)           ๒๖/๑๐/๖๑     

 • กษ ๑๑๐๓/ว ๙๕ เรื่อง แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการในระบบGFMISเกี่ยวกับการนำส่งเงินงบประมาณกรณีเบิกเงิน
  ส่งคืนผ่านระบบKTBCorporateOnline
  (ที่ กค ๐๔๑๔.๓/ว ๔๕๖ ลว.๕ ต.ค.๖๑)        ๒๕/๑๐/๖๑     

 • กษ ๑๑๐๓/ว ๙๔ เรื่อง ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๙ เรื่อง รายได้จากรายการแลกเปลี่ยน
  (ที่ กค ๐๔๑๐.๒/ว ๔๔๕ ลว.๑ ต.ค.๖๑)        ๒๕/๑๐/๖๑     

 • กษ ๑๑๐๓/ว ๙๓ เรื่อง การกำหนดให้โรงพยาบาลฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ลำปางเป็นสถานพยาบาลของทางราชการ
  (ที่ กค ๐๔๑๖.๔/ว ๔๖๓ ลว.๑๒ ต.ค.๖๑)        ๒๒/๑๐/๖๑     

 • กษ ๑๑๐๓/ว ๙๒ เรื่อง แนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบe-GPเพื่อเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
  รายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๒
  (ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๔/ ว ๔๖๐ ลว. ๙ ต.ค.๖๑)           ๑๙/๑๐/๖๑     

 • กษ ๑๑๐๓/ว ๙๑ เรื่อง การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษเพิ่มเติม การยกเลิกรายชื่อสำนักงานในพื้นที่พิเศษ
  และการแก้ไขรายชื่อสำนักงานในพื้นที่พิเศษ
  (ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๘.๕/ ว ๑๐๓ ลว. ๒ ต.ค.๖๑)           ๑๖/๑๐/๖๑     

 • กษ ๑๑๐๓/ว ๙๐ เรื่อง ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของนโยบาย
  และแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างที่ผู้ประกอบการต้องจัดให้มีตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติ

  การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
  (ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๙.๔/ ว ๔๔๔ ลว. ๒๘ ก.ย.๖๑)           ๙/๑๐/๖๑     

 • กษ ๑๑๐๓/ว ๘๙ เรื่อง ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง แนวทางและวิธีการในการดำเนินงาน
  โครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ แบบของข้อตกลงคุณธรรม การคัดเลือกผู้สังเกตการณ์
  และการจัดทำรายงานตามมาตรา ๑๗ และมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติ
  การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
  (ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๙.๔/ ว ๔๔๓ ลว. ๒๘ ก.ย.๖๑)           ๙/๑๐/๖๑     

 • กษ ๑๑๐๓/ว ๘๘ เรื่อง การหักเงินเพื่อชำระเงินกู้ยืมเงินคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของข้าราชการ
  และลูกจ้างประจำในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของกรมบัญชีกลาง
  (ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๑.๖/ ว ๔๔๒ ลว. ๑ ต.ค.๖๑)           ๙/๑๐/๖๑     

 • กษ ๑๑๐๓/ว ๘๗ เรื่อง วิธีปฏิบัติในการเรียกรายงานเบิกแทนกันสำหรับเจ้าของงบประมาณในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS)
  (ที่ กค ๐๔๑๔.๔/ ว ๔๓๕ ลว. ๒๖ ก.ย.๖๑)           ๙/๑๐/๖๑     

 • กษ ๑๑๐๓/ว ๘๖ เรื่อง ประกาศกระทรวงการคลังเรื่องมาตราฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐพ.ศ.๒๕๖๑
  (ที่ กค ๐๔๑๐.๒/ ว ๔๓๑ ลว. ๒๔ ก.ย.๖๑)           ๙/๑๐/๖๑     

 • กษ ๑๑๐๓/ว ๘๕ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
  และการจัดซื้อยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาซึ่งได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย
  (ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๔๓๙ ลว.๒๗ ก.ย.๖๑)           ๐๕/๑๐/๖๑     

 • กษ ๑๑๐๓/ว ๘๔ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
  และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีคู่สัญญาแปรสภาพนิติบุคคล
  (ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๔๒๗ ลว.๒๑ ก.ย.๖๑)           ๐๒/๑๐/๖๑     

 • กษ ๑๑๐๓/ว ๘๓ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
  (ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๘.๕/ว ๔๒๕ ลว.๒๑ ก.ย.๖๑)           ๐๒/๑๐/๖๑     

 • กษ ๑๑๐๓/ว ๘๒ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้อง
  ใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (เพิ่มเติม)
  (ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๖.๒/ว ๔๒๓ ลว.๒๐ ก.ย.๖๑)           ๐๒/๑๐/๖๑     

 • กษ ๑๑๐๓/ว ๘๑ เรื่อง การนำค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการออกกำลังกายมาส่งเบิกในระบบเบิกจ่ายตรง
  (ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๖.๔/ว ๔๒๐ ลว.๑๘ ก.ย.๖๑)           ๐๒/๑๐/๖๑     

 • กษ ๑๑๐๓/ว ๘๐ เรื่อง บันทึกข้อตกลงโครงการกู้เงินกับสถาบันการเงินโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์
  ประกันการกู้เงินของผู้รับบำเหน็จรายเดือน(เพิ่มเติม)
  (ที่ กค ๐๔๐๘.๓/ว ๔๑๙ ลว.๑๘ ก.ย.๖๑)       ๒๖/๐๙/๖๑     

 • กษ ๑๑๐๓/ว ๗๙ เรื่อง แจ้งการใช้งานรหัสสินค้าและบริการในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
  (ด่วนมาก ที่ กค ๐๔๐๕.๔/ว ๔๑๗ ลว.๑๗ ก.ย.๖๑)         ๒๖/๐๙/๖๑     

 • กษ ๑๑๐๓/ว ๗๘ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีมิได้ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณตามพระราชบัญญัติ
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  (ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๔๑๔ ลว.๑๗ ก.ย.๖๑)         ๒๖/๐๙/๖๑     

 • กษ ๑๑๐๓/ว ๗๗ เรื่อง แนวทางปฏิบัติกรณีทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างของหน่วยงานรัฐหมดอายุก่อนกรมบัญชีกลาง
  ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ
  (ด่วนที่สุด ที่ กค (กรท) ๐๔๐๕.๓/ว ๔๑๓ ลว.๑๔ ก.ย.๖๑)         ๒๖/๐๙/๖๑     

News icon

 

 

news activity re4