จำนวนสหกรณ์และสมาชิก

Infographic 1 Infographic 2 Infographic 3
จำนวนสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ในประเทศไทย
ณ 31 ธ.ค. 60
จำนวนกลุ่มเกษตรกรและสมาชิกกลุ่มฯ ในประเทศไทย
ปี 2555-2560 (ณ 31 ธ.ค. 60)
จำนวนสหกรณ์แบ่งตามรายจังหวัด
ณ 31 ธ.ค. 60
     
Infographic 4 Infographic 5 Infographic 6
จำนวนสมาชิกสหกรณ์แบ่งตามรายจังหวัด
ณ 31 ธ.ค. 60
อัตราการเพิ่ม/ลดของจำนวนสหกรณ์และสมาชิก
ปี 2551-2560 (ณ 31 ธ.ค. 60)
จำนวนสมาชิกสหกรณ์ จำแนกเพศ
แยกประเภทสหกรณ์ ณ 31 ธ.ค. 60
     
Infographic 7 Infographic 18 Infographic10
เปรียบเทียบจำนวนสมาชิก ชาย-หญิง
ปี 2551-2560 (ณ 31 ธ.ค. 60)
 จำนวนกลุ่มเกษตรกรและสมาชิกกลุ่มเกษตรกรในประเทศไทย ณ 31 ธ.ค. 2560  จำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกร จำแนกเพศ แยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร ณ 31 ธันวาคม 2560
     
Infographic 19    
จำนวนกลุ่มเกษตรกร แยกตามสถานะ
กลุ่มเกษตรกร ณ 31 ธ.ค. 2560
   

ศูนย์ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมสหกรณ์
เลขที่ 12 ถนนกรุงเกษมแขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

โทรศัพท์ 0-2281-8621,0-2281-5519 และ 0-2281-1900 , 0-2282-2922 ต่อ 609,610
โทรสาร 0-2281-0004 , 0-2281-8621