ข้อมูลผลการเบิกจ่ายงาบประมาณ  
ที่  รายละเอียด กราฟ ตาราง
1  ข้อมูล ณ 28 กุมภาพันธ์ 2564    
2  ข้อมูล ณ 31 มกราคม 2564    
3  ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2563    
4  ข้อมูล ณ 30 พฤศจิกายน 2563    
5  ข้อมูล ณ 31 ตุลาคม 2563    
6  ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2563    


ศูนย์ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมสหกรณ์
เลขที่ 12 ถนนกรุงเกษมแขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

โทรศัพท์ 0-2281-8621,0-2281-5519 และ 0-2281-1900 , 0-2282-2922 ต่อ 609,610
โทรสาร 0-2281-0004 , 0-2281-8621