ข้อมูลตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

รายละเอียด PDF
 หน่วยงานหลักตามนโยบาย  
 1) ธนาคารสินค้าเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์    
     ข้อมูลพื้นฐาน    
     Road Map    
 2) ยกระดับความเข้มแข็งของสหกรณ์  
     ข้อมูลพื้นฐาน    
     Road Map    
    แผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์    
    ผลการดำเนินงาน    
 หน่วยงานสนับสนุน  
 1) โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)  
     Road Map    
 2) การขับเคลื่อนแปลงใหญ่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์  
     Road Map    
 3) การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ ฯ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์  
     Road Map    
 4) การขับเคลื่อนตามกลุ่มเป้าหมายเกษตรกร (จำแนกตามความพร้อม) โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่  
     Road Map    
 5) การพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร  
     Road Map    

 

รายงานความก้าวหน้าโครงการตามนโยบาย รมว.กษ

 

ผลการดำเนินงาน PDF
 1) ประจำเดือนมีนาคม 2560
 2) ประจำเดือนเมษายน 2560
 3) ประจำเดือนพฤษภาคม 2560
 4) ประจำเดือนมิถุนายน 2560
 5) ประจำเดือนกรกฎาคม 2560
 6) ประจำเดือนสิงหาคม 2560

ศูนย์ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมสหกรณ์
เลขที่ 12 ถนนกรุงเกษมแขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

โทรศัพท์ 0-2281-8621,0-2281-5519 และ 0-2281-1900 , 0-2282-2922 ต่อ 609,610
โทรสาร 0-2281-0004 , 0-2281-8621